ایران، ارزش بازگشتهای متعدد را دارد

Shargh - - اقتصاد - ادامه در صفحه 19

قطعا از آنجایی که سرمایه ترسو است، انتخابی غیر از دولت امید و اعتدال و عدم اطمینان از تداوم سیاستهای اعتدالگرایانه کشــور، فرار سرمایه و گریز ســرمایهدار و در نتیجه، عدم سرمایهگذاری را به دنبال داشت.

نکته ســوم این اســت که ورود مجدد توتال به عرصه انرژی ایران، آنهم در شــرایطی که فعالیت گروههــای تندرو تروریســتی و حمایــت برخی از کشــورهای مرتجــع از ایــن گروهها از یکســو و سیاستهای تهاجمی و پرخاشگرایانه دولت جدید آمریــکا و تضعیف توافقنامههــای بینالمللی از سوی دیگر موجب ناامنشــدن منطقه خاورمیانه شــده اســت، نشــاندهنده امنیت و ثبــات ایران، بیاعتنایــی به سیاســت دولت کنونــی آمریکا در بازگشت تحریمها، ایستادن اروپا در مقابل آمریکا و تأکید بر ضرورت تفکیک تجارت و سیاســت است. بیتردید، پافشــاری اتحادیه اروپا به این سیاســت موجب استقلال بیشتر این اتحادیه و انزوای آمریکا خواهد شد.

چهارمیــن نکته شــایان توجه دربــاره امضای قــرارداد فــاز 11 پــارس جنوبی، موضــوع انتقال دانش و تکنولوژی اســت. بر اســاس سخنان وزیر نفــت که یکــی از مهمترین اهداف نســخه جدید قراردادهــای نفتی ایران و از جمله قرارداد با توتال در فاز 11 پارس جنوبی را «انتقال فناوریهای جدید در صنعــت نفت» دانســته و مدیرعامل شــرکت پتروپارس بهعنوان شــریک ایرانی ایــن قرارداد، به تعهد توتال در ارائه «برنامهای مجزا» برای انتقال فناوری به شرکت پتروپارس اشاره کرده است...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.