توتال در فاز 11 پارس جنوبی

Shargh - - اقتصاد - سعیده شفیعی پژوهشگر اقتصادی

شــاخص برنــت در روزهای آغازیــن هفته گذشــته حدود 49 دلار و شــاخص نفت وست تگزاس حدود 46 دلار مبادله شدند. در روزهای میانی هفتــه، با توجه به تردیدهــا درباره عدم کنتــرل بــازار از ســوی تولیدکننــدگان اوپک و افزایــش تولید نفــت آمریکا، قیمتهــا نزولی شدند؛ اما در پایان هفته، با انتشار اخباری مبنی بر کاهش شــش میلیون بشــکهای ذخایر نفت آمریکا، قیمتها مجدد رو به افزایش گذاشتند.

3 شاخص اصلی قیمت نفت

قیمت نفت «برنت دریای شــمال» Brent() در اواخر روز پنجشــنبه ششــم مــاه جولای، به 48دلارو 53 سنت رسید که نسبت به پایان هفته گذشــته، 83 سنت رشد نشان میدهد. شاخص نفت «وســت تگزاس اینترمدیــت» WTI() نیز در همین زمان 45دلارو 90 ســنت معامله شد که نســبت به مدت مشابه هفته قبل، 65 سنت افزایــش یافته اســت.همچنین بنا بــر گزارش دبیرخانه اوپک، قیمت ســبد نفتی این سازمان ‪OPEC Reference Basket Price(‬ ) -شــامل میانگین 14 قیمت نفت - در روز پنجشنبه ششم ژوئن به 47دلارو چهار سنت رسید که نسبت به روز مشابه هفته قبل، یکدلارو 70 سنت افزایش یافته است.

پیشبینیهای بازاری

بــه گفته رئیــس آژانس بینالمللــی انرژی IEA(،) بــازار نفــت در نیمه دوم ســال جاری میلادی دوباره به توازن خواهد رسید. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از شانا، وی معتقد است این توازن ممکن اســت در صورت رشــد تولید نیجریه و لیبی، دیرتر رخ دهد؛ زیرا تولیدکنندگان نفت غیرمتعارف )شــیل(، در صــورت افزایش قیمت ناشــی از تصمیمات اوپک، واکنش نشان خواهند داد که این امر نیز بر توازن بازار تأثیرگذار خواهد بود.همچنین «مؤسســه مطالعاتی برن استین» با توجه به شرایط مازاد عرضه در بازار، پیشبینی خود را از میانگین قیمت نفت در سال جاری و آتی میلادی تعدیل کرد. برایناســاس، این مؤسسه برآورد خود از میانگین قیمت نفت را در مدت یادشــده، از 60 و 70 دلار به 50 دلار کاهش داد.

مخالفت روسیه با کاهش بیشتر تولید

در آستانه نشســت 24 جولای )دوم مرداد( تولیدکننــدگان نفت در ســنپترزبورگ، مقامات نفتی روســیه اعــلام کردهاند دربــاره افزایش کاهش تولید و نیــز تمدید توافق - که تا مارس 2018 ادامــه دارد- مخالفــت خواهند کرد. به گــزارش فارس، این مقامــات معتقدند هرگونه تصمیمگیری جدید درباره تولید، پیام نادرســتی را از موفقنشــدن تولیدکننــدگان و کنترل بازار به بازار القا خواهد کرد و ســبب تعادلنداشتن بیشــتر در قیمــت خواهــد شــد. بــا توجه به افزایــش پیدانکردن درخــور توجه قیمت نفت پــس از تمدید توافق کاهــش تولید، باید منتظر تصمیمات کشورهای عضو اوپک بر سر کاهش تولید ماند.

قرارداد با توتال در فاز 11 پارس جنوبی

اولیــن قرارداد بینالمللــی در صنعت نفت در شــرایط پسابرجام، روز دوشــنبه دوازدهم تیر برای توســعه فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی با حضور شرکت فرانسوی توتال، شــرکت ملی نفت چین و شرکت ایرانی پتروپارس امضا شد. به گزارش شانا، توتــال با 50,1 درصد، رهبری این کنسرســیوم را بر عهده دارد و سهم شرکت چینی و ایرانی به ترتیب 30 و 19.9 درصــد خواهد بود. این قرارداد که پس از 12 سال با یک شرکت اروپایی منعقد میشود، بر اســاس الگوی قراردادی جدید وزارت نفت )IPC( تنظیم شده است. همچنین قرارداد یادشده 20ساله بوده و انتظار میرود ایران حدود 40 میلیارد دلار از محل این سرمایهگذاری کسب درآمد کند.

افزایش تولید نفت لیبی

بر اساس گزارشها، تولید نفت لیبی به بالاترین میزان خود از ســال 2013 تاکنون رســیده اســت. بــه گزارش خبرگزاری بلومبــرگ، به نقل از فارس، تولید نفت این کشــور در هفته گذشته، به بیش از یک میلیون بشــکه در روز افزایش یافت. در ابتدای سال جاری میلادی تولید نفت لیبی فقط 690 هزار بشــکه در روز بود که با بازگشت بزرگترین میدان نفتی این کشــور به نام «شــراره» در مــاه ژوئن به چرخه تولید، ایــن میزان افزایــش درخورتوجهی یافته اســت. ایــن افزایش تولید اگرچــه میتواند بهنفع این کشــور باشــد؛ اما به احتمال زیاد، اثری منفی بــر توافق کاهــش تولید نفــت اوپکیها و غیراوپکیها خواهد داشت.

گاز طبیعی

به گزارش اداره اطلاعــات انرژی دولت آمریکا EIA(،) قیمت شــاخص اسپات هنری هاب Spot( ‪Henry Hub‬ ) بهعنــوان شــاخصی بــرای قیمت فــروش لحظهای گاز طبیعــی در آمریکا، در هفته منتهی به ششم جولای به دودلارو 99 سنت رسید که نســبت به هفته گذشــته، تفاوت چندانی نشان نمیدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.