پلیمر آریاساسول موفق به کسب نشان ٥ ستاره ایمنی و محیط زیست از انگلستان شد

Shargh - - اقتصاد -

شرکت پلیمر آریاساســول بهعنوان نخستین شــرکت ایرانی فعــال در حــوزه نفــت، گاز و پتروشیمی موفق به کسب دو گواهی پنجستاره در ایمنی و بهداشــت و همچنین محیط زیست از شــورای ایمنــی انگلســتان ‪British Safety(‬ Council) شد.

بنا بــر گــزارش روابطعمومی این شــرکت، پیرو ممیزیهای بهعملآمده از ســوی شورای ایمنی انگلســتان، شــرکت پلیمر آریاساســول بالاترین نشان سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت و همچنیــن محیــط زیســت را از آن خود کرد. مهنــدس امیرحســین بحرینــی، مدیرعامــل آریاساســول، در ایــن خصوص گفــت: «پس از بررســی معتبرتریــن ســازمانهای بینالمللی فعــال در حــوزه مدیریت ایمنی و بهداشــت و همچنین محیط زیست، شورای ایمنی انگلستان ‪British Safety Council(‬ -) کــه قدمتــی 60 ســاله و در بیش از 50 کشــور جهــان فعالیت دارد- به منظور تعیین جایگاه سیســتم مدیریت ایمنی، بهداشــت و محیطزیست، شرکت پلیمر آریاساسول در سطح جهانی برگزیده شد».

بحرینی همچنین درخصــوص روند ممیزی شرکت از سوی شورا اظهار کرد: «تیم کارشناسی شــورا پس از بررسیهای دقیق و جامع سیستم مدیریــت ایمنی و بهداشــت و همچنین محیط زیست شــرکت بر اســاس مدل پنجســتارهای ســازمان گواهیهای پنجســتاره کامل خود در دو حوزه ایمنی و بهداشــت و همچنین محیط زیســت را به شــرکت پلیمر آریاساســول اعطا کردند».

وی خاطرنشــان کرد: «قبل از شــرکت پلیمر آریاساسول ایران، شــرکتهای بزرگ نفتی دنیا از جملــه بریتیش پترولیوم، رویال داچ شــل و فاســترویلر موفق به اخذ پنج ســتاره کامل این ســازمان شدهاند».شــرکت پلیمر آریاساسول با ظرفیت تولید سالانه یك میلیون و 600 هزار تن اتیلن، پلیاتیلن سبک، سنگین و متوسط دارنده رتبه نخســت شــاخص بازدهی فروش در گروه پتروشــیمی در رتبهبندی صد شرکت برتر ایران در سال 95 یکي از شرکتهاي پتروشیمي پیشرو در حوزه HSE در خاورمیانه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.