9 سال پیش در چنین روزی

Shargh - - سیاست -

اتحادیه اروپا با رد درخواست اخیر سران آمریکا و انگلیس اعلام کــرد: تحریم جدید علیه ایران در کار نیست

ســردار جزایری: فرانســه بنیصدر را به ایران تحویل دهد

تفاهمنامه همکاری اسلامی بین ایران و سودان امضا شد

عبدالقدیرخان پدر بمب اتمی پاکستان، فروش طرحهای ســاخت ســلاح هســتهای بــه ایران و کرهشمالی را رد کرد

سفیر عربســتان در لبنان: روابط تهران و ریاض باید مستحکم و همیشگی باشد

وزیــر کار و امــور اجتماعــی: کشــور ســالانه یکمیلیونو 200 هزار متقاضی شغل دارد

جمشــیدی، ســخنگوی قوه قضائیــه خبر داد: صدور حکم بازداشت برای 11 همدست پالیزدار

احمدینــژاد دوبــاره از هالههای نــور گفت: بازگشایی یک پرونده فراموششده سردار جزایری: فرانسه بنیصدر را تحویل دهد هاشــم رهبری، رئیس کل ســابق گمرک ایران: امیدوارم شادی فرصتطلبان طولانی نشود

مرتضی تمدن، عضو فراکســیون اصولگرایان از احتمال شکلگیری بنیادین حزب بزرگ اصولگرایان برای انتخابات ریاستجمهوری خبر داد

احمد خاتمی، عضو مجلــس خبرگان رهبری: شخصی با سخنرانی در دانشگاهها و شهرستانها روحانیــت را مــورد تعرض قــرار داده که این یک پروژه جدید برای تخریب روحانیت است

پیشــرو، مدیرعامل بانک صنعت و معدن: نرخ سود بانکی 10 درصد درصورت نظارت بر تخصیص وامها منطقی است

ســیداحمد خاتمــی، عضو مجلــس خبرگان رهبری تأکید کرد: لزوم برخورد دســتگاه قضائی با تخریبگران

فیروزآبادی، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح: هر متجاوز به ایران را با سرنوشــت شــومی بدرقه میکنیم

شیخ عطار، قائممقام وزیر نفت: ایران بسته 5+1 را هنوز بررسی نکرده است

دیوانــدری، مدیرعامــل بانــک ملــت: دارایی بانکهای ایرانی از اروپا خارج نمیشود

محمد پارســا، عضو هیئترئیســه کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران: تشکل واقعی کارگران در دولت نهم تشکیل شد

فاطمــیزاده، خزانهدار کل کشــور: در دوماهه اول ســال جاری حــدود هفــت میلیــارد دلار از درآمدهای حاصل از فروش نفت به حساب ذخیره ارزی واریز شد

آیتالله هاشمیرفســنجانی: احــزاب نیازهای جامعه را جــدی بگیرند. در درازمــدت نمیتوان بــدون حــزب در اداره امور کشــور ســازماندهی صحیحی داشت

خاویار ســولانا: اتحادیه اروپا تحریم جدیدی را علیه ایران تصویب نکرد

حســینی، ســخنگوی وزارت خارجــه: حضور فعــال ایران در خاورمیانه در راســتای منافع همه کشورهای منطقه است

سعیدلو، معاون اجرائی احمدینژاد اعلام کرد: معرفی وزرای کشور و اقتصاد زودتر از مهلت مقرر

فیروزآبادی، رئیس ســتاد کل نیروهای مسلح: هر متجاوز به ایران را با سرنوشــت شــومی بدرقه میکنیم تا مایه عبرت تاریخ باشد

سیدمسعود جزایری، معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح: فرانســه باید بنیصدر را به ایران تحویل دهد

علیرضا جمشــیدی، ســخنگوی قــوه قضائیه خبــر داد: صدور حکم بازداشــت 11 نفر در رابطه بــا پرونده پالیزدار، برخی از ایــن افراد مقام دولتی داشتهاند

آیــتالله هاشمیرفســنجانی: آزادی و تقویت نقش مردم روح نظام اداری است، مهمترین بحث میــداندادن به مردم در امور سیاســی و زندگی و خودداری از مداخله در رأی آنان است

سخنگوی سولانا: اتحادیه اروپا تصمیمی برای تحریم بیشتر ایران نگرفته است

قائممقام وزیر خارجه: پاســخ خــود را درباره بسته پیشــنهادی 1+5 در ســریعترین زمان ممکن میدهیم

سیدجعفر تشکریهاشمی، معاون حملونقل و ترافیــک تهران: دولت باید ســهم خــود را برای توسعه حملونقل عمومی بپردازد

رئیسی، معاون اول قوه قضائیه: کیفر جامعه را به سوی نظم هدایت نمیکند

وزیــر رفاه خبــر داد: تمام افــراد جامعه تحت پوشش بیمه درمانی قرار میگیرند

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.