شریعتی ممنوعه!

Shargh - - سیاست -

احسان شريعتی: ... زمستان سال گذشته تصمیم بــه برگزاری این برنامه گرفته شــد و انتخاب ما برای محل برگزاری آن حســینیه ارشــاد بود و ازهمینرو بــا مدیریت حســینیه وارد مذاکره شــدیم. آنها ابتدا موافقــت کردند. حــدود دو هفته پیــش از مدیریت حســینیه تماس گرفتنــد و گفتند ما امــکان پذیرایی از برنامه شــما را نداریم و وقتی مــا دلیل آن را جویا شــدیم آنها همیــن جمله را تکــرار کردند و توضیح بیشــتری ندادنــد... از آنجایی که برخی از اســتادان دانشــگاه تربیت مدرس قرار بود در این ســمپوزیوم شــرکت داشته باشند پیشــنهاد دادند تا این برنامه را در این دانشگاه برگزار کنیم... میهمانهایی از فرانسه، ترکیــه، کانــادا و آمریکا نیــز قرار بــود در این برنامه شرکت داشــته باشــند... . در واقع لغوکنندگان باید به این ســؤال پاســخ دهند و دلیلی مثل عدم رعایت آییننامــه و مراحل اداری به هیــچ عنوان قانعکننده نیســت... این یک ســمینار علمی و نظــری در نقد و تحلیل روایتهای مختلف از شریعتی بود و در واقع گفتمان نو شــریعتی بود به این معنی که با توجه به بحرانهایی که امروز با آن روبهرو هســتیم، گفتمان شریعتی چه تغییراتی کرده است و چه برداشتهایی از آن میشود... . با توجه به موضوع این برنامه، لغو آن نمیتواند دلایل سیاسی و امنیتی داشته باشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.