تحلیل سیاسی هفته

Shargh - - سیاست -

... ایــن روزها عــدهای در قالب جریان سیاســی شکســتخورده در انتخابــات که نمیتوانند خشــم خــود را از آرای مردم و نتایــج انتخابات پنهان کنند، با قضاوتهای نادرســت و القائات مغرضانه درباره سیاســتها و عملکــرد دولــت بــه ســیاهنمایی و گلآلودکــردن اوضاع جامعه مشــغول بوده و هیچ فرصتــی را در این راه از دســت نمیدهند... افزایش هجمه علیه دولت درحالیکه هنوز دور دوم فعالیت دولــت تدبیر و امید آغاز نشــده، این امــر را به اثبات میرســاند که جریانی در کشور از مشارکت حداکثری مردم و انتخــاب دوباره آقای روحانی ناراضی بوده و به جای تمکین به آرای عمومی سعی دارند با ایجاد دور تــازهای از فضاســازیها به صــورت هدفمند و آشکار به جان دولت افتاده و با تشنجآفرینی، فضای خدمتگــزاری را از قــوه مجریه ســلب کنند. در این رابطه باید مراقب بود که این جریان خاص سیاســی با کینهتوزی و تشنجآفرینی، پایههای اعتماد مردم به دولت و وحدت عمومی را هدف قرار داده و ســعی دارد بــا کوبیدن بر طبل تفرقه، جامعه را به ســمت دوقطبیشــدن ســوق داده و مردم را بــه کارآمدی دولت بدبین و دلسرد سازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.