قرار پنهان، قرارداد آشکار

Shargh - - سیاست -

ســعدالله زارعی: ... همــه میدانیم کــه منافع ملی ارتبــاط تنگاتنگی با هویــت و اعتبار ملی دارد. در واقع فرانســه با اقدام متناقــض خود میخواهد وانمــود کند، نیاز، ایران را وادار بــه اعتماد دوباره به فرانسه کرده اســت و تا نیاز ایران وجود داشته باشد میتوان قراردادهایی ولو در اندازه بزرگ را یکطرفه معلق و یا لغو کرد. اگر این تحلیل درســت باشد باید برای اســتحکام و عاقبتبهخیــری همین قراردادی که منعقد گردیده اســت و به قــول مقامات دولتی، آن نتایج را دارد، تدارک درســتی ببینیــم نه اینکه با این تحلیل که بالاخــره ارزش قرارداد توتال در عالم واقعی خیلی بیشتر از ضرر نشست منافقین در پاریس است، از کنار اقدام خصمانه فرانسه عبور کنیم. حتی لازم نبود قرارداد را لغو کنیم. ما میتوانستیم با ایجاد وقفــه و تأخیر در امضای آن متقابــلا بگوییم، توافق اقتصادی با توتال یا فرانسه برای ما صرفا یک انتخاب اســت نه اجبار. آنــگاه این موضع پایههــای قرارداد توتال را محکمتر میکــرد و مانع مانورهای حقیرانه فرانسه هم میشد...

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.