ديرفي نايروعه اايا نيت زمديفلماانعنمعاترپضاذنیهرگروهها20

Shargh - - جهان -

سودابه رخش:

«گروه۲0 همان راهحلهایي را مطرح ميکند که در ۲0 ســال گذشته در ایجاد جهاني برابر و پایدار ناکام ماندهاند؛ بازار بیشــتر، کســبوکارهاي بزرگتر، دارایي بیشــتر و قدري تغییرات جزئي براي درهمکوبیدن مشکلات. اما به چیزي فراتر از تغییرات جزئي نیاز است. این خود مدل است که از کار افتاده است». این اظهارات «نیک دردن» بود درباره نشست گــروه ۲0 در هامبورگ آلمان؛ نشســت دوروزهاي که روز جمعه آغاز شــد، اما معترضان از اواســط هفته اعتــراض خــود را در خیابانهاي هامبــورگ به راه انداختــه بودند. دهها هــزار نفر از سراســر آلمان و شــهرهاي دیگــر اروپا از روز پنجشــنبه خــود را به هامبــورگ رســاندند تا علیه سیاســتهاي ریاضتي، اقدامــات ضدپناهجویــي، مليگرایــي و نظاميگري نخبگان حاکــم و دولتهاي ۲0 اقتصاد بزرگ جهان اعتــراض کنند. معترضان ميگوینــد مدل اقتصادي زهواردررفتــه ایــن دولتهــا موقعیــت اقتصادي اکثریــت را بیــش از پیش متزلزل کــرده و به رکود و بحران دامن زده، امــا راهکارها بهجاي فرصتدادن به بدیل نئولیبرالیســم، همان سیاستهاي ریاضتي تکراري اســت کــه در عمل یعني فشــار بیشــتر بر اکثریت فرودست و دستودلبازي براي شرکتهاي چندملیتــي و کســبوکارهاي بــزرگ. جنگطلبي و نظاميگــري این کشــورها در منطقه هــم به موج پناهجویــي دامــن زده، اما مرزهاي بســته پاســخي اســت به آوارگاني که قربانیان معاملات اســلحه و جنگهاي نیابتي و مســتقیم قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي هستند. نکته طنز ماجرا آنکه مذاکرات بــا بحث تروریســم جهاني آغاز ميشــود؛ امري که کشورهاي حاضر در نشست ميگویند مسئله مشترک آنهاست.

در چند روز منتهي به نشســت گــروه ۲0 ، نیروهاي امنیتــي بيشــماري )چیزي حــدود ۲0هــزار پلیس( خیابانهاي هامبــورگ را قرق کرده و جادههاي اصلي هم مســدود شــدهاند. ماشــینهاي آبپــاش هم که بهصف شــده بودند دقیقا یک روز پیش از آغاز نشست کار خود را شروع کردند و جنبش اعتراضي تحت عنوان «به جهنم خوش آمدیــد» را هدف قرار دادند. برخورد نیروهــاي امنیتي و معترضان روز پنجشــنبه خبرســاز شــد و آنطور که خبرگزاريها گــزارش دادهاند، حدود صد نفر زخمي برجاي گذاشــت. درگیريها در نهایت پنجشنبهشــب به پایان رســید، اما آرامش دومین شهر بزرگ آلمان دیري نپایید و صبح روز جمعه، همزمان با آغاز نشست و بهراهافتادن اعتراضات خیاباني، خشونت بار دیگر به شهر بازگشت.

پیش از تظاهرات گســترده اخیر، مرکز هماهنگي بینالمللــي « نــه به گروه ۲0» که جنبشــي اســت علیــه این نشســت، در بیانیهاي چنین نوشــت: «در دل شــهرهاي ما درباره سیاستهاي نئولیبرالیسم و جنگ تصمیمگیري ميشود؛ شــهرهایي که به روي شهروندان بسته شده، نیروهاي پلیس از آن حفاظت ميکنند و تعلیق حقوق سیاسي را هم تأیید ميکنند. این تعطیلي دموکراسي تنها یک هدف دارد: دفاع از دفاعناپذیرهــا. تظاهرات مــا از جانب و براي جهاني متفاوت سخن ميگوید .»

گروهها و جنبشهــاي مختلفي در روزهاي اخیر علیه جهان اشباعشــده از سرمایهداري به خیابانها آمدهاند. هدف معترضان درهمکوبیدن سرمایهداري و جهانيســازي اســت و هــدف گــروه ۲0 دوام و قوامبخشیدن به آن.

نشســت گروه ۲0 اولینبار در سال ۲00۹ در لندن آغاز شد و بنا بود انجمني از قدرتهاي بزرگ باشد که براي نجات سرمایهداري جهاني از بحران مالي سال ۲008 و حمایت از تولیــدات داخلي تلاش ميکنند. بااینحــال بحران اقتصادي امــروز و اختلافات میان این کشورها چنان عمیق و غیرقابلپیشبیني شده که بیشتر به نشستي براي حل اختلافات ميماند. رهبران جهان در این دیدار درباره اختلافات ریشــهاي خود بر ســر برخي مســائل به بحث مينشــینند؛ اختلافاتي نظیر تغییرات آبوهوایي، تجــارت آزاد، مهاجرت و چگونگي مقابله با کرهشمالي.

باوجــود همه مشــکلاتي که رهبران گــروه ۲0 و بسیاري از کشــورهاي منطقهاي و فرامنطقهاي براي جمــع کثیري از مــردم جهان پدیــد آوردهاند، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، روز گذشــته و در نشســت آغازین گروه ۲0 گفت میلیونهــا نفر امیدوارند گروه ۲0 بتواند راهحلي براي مشــکلات جهان ارائه دهد. او البتــه گفت این راهحلها تنهــا در صورتي حاصل ميشوند که آماده سازش باشیم.

محیــط زیســت یکي از مســائل مــورد بحث در نشست روز گذشته گروه ۲0 بود و در این مورد اختلاف آمریکا و دیگر کشــورها جنجاليتر و بیشــتر اســت. دونالد ترامپ، رئیسجمهوري ایالات متحده، زماني کوتاه پس از بهقدرترســیدن، این کشــور را از توافق اقلیمــي پاریس خارج کرد و حالا برخي کشــورهاي حاضر در نشســت از جمله بریتانیــا اظهار امیدواري کردنــد در این اجلاس بتوانند آمریــکا را قانع کند به این توافق بازگردد. جاستین ترودو، نخستوزیر کانادا، هم یکي دیگر از کســاني است که ميخواهد درباره نــکات مورد اختلاف بر ســر تغییــرات آبوهوایي با دونالد ترامپ گفتوگو کند. رهبران کشــورهاي گروه ۲0 در حالي براي بازگشــت ایــالات متحده به توافق پاریس و مقابله با تغییرات آبوهوایي تلاش ميکنند که تأمین مالي سوختهاي فسیلي این کشورها هنوز هم چهاربرابر انرژيهاي تجدیدپذیر است.

دیگــر نميتــوان سیاســتهاي پیشــین را در توافقنامهها پررنگولعاب بزک کرد و به خورد مردم داد. بیرون محل نشســت، دهها هزار نفر آمده بودند تا گواه این ادعا باشــند. بيشک همانطور که دردن ميگویــد: «گــروه ۲0 نميتواند از یــک طرف مدعي سیســتمي عادلانهتر باشد و از ســوي دیگر همواره تسلیم کســبوکارهاي بزرگ. توسعه بازارهاي مالي و «اصلاحات ساختاري» مانند آنچه در یونان تحمیل شد، ابزارهاي سیاسي شکســتخوردهاي هستند که بــه چنین نابرابــري عظیم و فقــدان اعتماد عمیقي منجر شدهاند .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.