البغدادي کجا مخفي شده است

Shargh - - جهان -

سه ســال پیش، ویدئویي منتشر شد که ابوبکر البغدادي رهبر گروه داعش را در مســجد النوري موصل مشــغول ســخنراني نشــان مــيداد. آن زمان داعش منطقهاي به مســاحت انگلستان را در عراق و ســوریه به تصرف خود درآورده بود و خلافت خود را در آن اعلام کرد.

اکنون ســه ســال پــس از آن واقعــه داعش اکثــر اراضي تحــت کنترل خود را از دســت داده و رهبر این گروه به شــکلي واضح ســکوت پیشه کرده اســت. فقط نوامبر گذشته بود که به هنگام شــروع جنگ موصل او یک ویدئو از سخنان خود منتشر کرد. درمیان این ســکوت، گاهگاه خبرهایي درباره مرگ البغدادي منتشــر ميشــود. چنانکه معاون وزیر خارجه روســیه گفــت: «به احتمال بســیار زیاد» البغدادي در حمله هوایي روسیه به رقه کشته شده است. یک مسئول ایراني نیز تأکید کرد البغدادي «قطعا مرده است». اما آمریکایيها در هــردو این ادعاها تردید دارنــد. ایالات متحده براي شناســایي مکان اختفاي البغدادي پاداشي ۲5میلیوندلاري تعیین کرده است.

در یــک ویدئــو یک هفتــه پــس از اظهارات روسها، اعضاي داعش دیده ميشــوند که بدون نامبردن از البغدادي ميگویند «شیخ ما». این امر سؤالهاي بیشــتري را مطرح کند. جنبش طالبان یا تشــکیلات القاعده مرگ رهبران خود را دو سال مخفي کردنــد. غیبت البغــدادي در این لحظات حســاس براي دوستان و دشــمنانش امري کاملا حیرتآور شده است.

پایتخت سوم

شــاید پاســخ این را که البغدادي کجاســت، بتوان در ارتباط با مشــروعیت یک خلیفه دریافت کرد. زیــرا طبق این قاعــده دینــي بحثبرانگیز، کســي ميتواند نامزد خلافت و جانشــیني باشد که طبــق معیارهاي شــرعي «ســرزمیني» براي حکومتکردن داشــته باشــد. امروزه بخشهاي اعظم سرزمینهاي تحت کنترل داعش آزاد شده و این گروه در رقه نیز تحت فشــار شدیدي است. از این رو ممکن اســت البغدادي در جایي مخفي شده باشد که به آن «پایتخت سوم» داعش گفته ميشود؛ یعني مناطقي که این تشکیلات اکنون در دو سوي مرزهاي ســوریه و عراق در اختیار دارد. داعش این مناطق را که از شــهر قائم در عراق تا شهر بوکمال در سوریه امتداد پیدا ميکند، «ولایت فرات » مينامد.

ســال ۲0۱4، این گروه از همــان ولایت فرات و اطراف آن حرکت خود را شروع کرد. طبق روایات همین گروه، براساس ویدئوهایي که اخیرا از استان الانبار عراق به دست آمده، شبهنظامیان داعش از این منطقه به عنوان سکویي براي حرکت و انجام عملیات سریع و برقآساي خود در عراق و سوریه اســتفاده ميکنند. در این منطقه شــبهنظامیان و قبایل مسلح نسبتا ضعیفي حضور دارند. حتي در مناطقي که اخیرا آزاد شــدهاند مثل الرطبه واقع در جنوب عراق، تشکیلات داعش هنوز قادر است حملاتي را ترتیب داده و بهسرعت فرار کند.

مخفیگاههاي صحرا

تاکنون براي آزادسازي این شهرهاي دورافتاده هیچ حملهاي صــورت نگرفته اســت. هنوز این بحثها در واشنگتن جریان دارد که دولت آمریکا یا عراق یا سوریه کدامیک باید به این مناطق حمله کنند. دراین میان چه کســي ميخواهد فرماندهي این حملــه را برعهده بگیــرد. اماکني مثل تلعفر در عــراق در حال حاضر براي نیروهاي دولتي این کشور اولویت دارد. هاشم الهاشمي، مشاور دولت عراق وکارشناس امور گروههاي جهادي ميگوید «ولایت فــرات» به احتمال زیــاد اکنون مخفیگاه البغدادي شده است.

دولت عراق چنــد بار به بوکمال حمله هوایي کرد. بــه گفته الهاشــمي آن زمــان دولت عراق داشــت ایاد الجمیلي یکي از معاونان البغدادي را در این شــهر تعقیب ميکرد. تاکنون تعدادي از نزدیکان رهبر القاعده در بوکمال و شهر المیادین ســوریه دیده شــدهاند. این شــهر واقع در استان دیرالزور ســوریه و یکي از اردوگاههاي داعش به شــمار ميرود. عملیات پاکســازي این مناطق از عناصر داعش ممکن اســت چند ماه دیگر، شاید هم بیشتر طول بکشد. تا این مناطق آزاد نشود به احتمال زیاد ابوبکر البغدادي خواهد توانســت در بیابانها و ساحل رودخانههاي این منطقه مخفي شده و به حملاتش به مناطق شهري ادامه دهد.

البغدادي برخلاف ســایر رهبران جهادي فقط وقتي به ســخن درآمده یا در ویدئویي ظاهر شده اســت که ضرورتي جدي وجود داشــته باشــد. چنانکــه دیدیم، او یک بار بــراي اعلام خلافت و بار دیگر همزمان با شــروع نبرد در موصل، ظاهر شــد. در سلسله مراتب تشــکیلات داعش هرچه شــما بالاتــر بروید تعــداد افراد نزدیــک و مورد اعتماد کمتر ميشــوند. طبعا مــکان البغدادي را جــز تعدادي اندک نميدانند. همین امر مأموریت ایالات متحده را براي پیداکردن البغدادي دشــوار ميکند. مناطق امــن و مأنوس براي البغدادي در حاشــیه مرزهاي سوریه و عراق ميتواند تا اطلاع ثانوي مکان اختفاي او باشــد و از دستگیرشــدن یا مرگ نجاتش دهــد؛ کمااینکه در آنجا ميتواند همچنان به عنــوان خلیفه مســلمین براي خود مشروعیت کسب کند.

منبع: رويترز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.