کورشدن گره بحران عربی

Shargh - - جهان -

عربســتان ســعودی به همراه امارات متحده عربــی، مصر و بحرین در بیانیهای مشــترک اعلام کردند رد شروط آنان از سوی قطر ثابت میکند که این کشور «حامی تروریسم » است و ازهمینرو آنها تحریمهای شدیدتری را علیه قطر به اجرا خواهند گذاشــت. به گزارش دویچهوله، ریاض به همراه سه متحد عربی خود در بیانیهای مشترک گفتهاند «تمامی اقدامــات لازم» را بــرای حفظ «حقوق، امنیت و ثبات خــود و همچنین حفاظت از منافع خود در برابر سیاست خصمانه دولت قطر» به کار خواهند بست. در این بیانیه گفته شده پاسخ منفی قطر به شروط مطرحشده ازسوي این چهار کشور «ثابت میکند که دوحه حامی تروریســم است و تلاش میکند تا امنیت و ثبــات در خلیجفارس و منطقه را تضعیف کند ». تصمیم عربســتان، مصر، بحرین و امارات برای اعمال تحریمهای شــدیدتر علیــه قطر در حالی صــورت میگیرد که آنها روز چهارشــنبه، پس از آنکه قطر شروط درخواستی آنهــا را رد کــرده بــود، گفته بودنــد تحریمهای بیشــتری را علیه قطر به اجرا نخواهند گذاشــت. عادل الجبیــر، وزیر خارجه عربســتان، پس از رد شروط درخواستی گفته بود که تحریمهای فعلی علیه قطر ادامه خواهند داشــت. این چهار کشور در بیانیه خود گفتهاند هرگونه اقدامی علیه قطر، دولت این کشور و نه شــهروندانش را هدف قرار خواهد داد. آنها با این حال اشارهای به زمان اعلام اقدامات تحریمی جدید و محتوای آنها نکردهاند.

سفر وزیر خارجه آمریکا به کویت

چهار کشــور عربی یادشــده از روز پنجم ژوئن روابــط دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند. آنها روز ۲۲ ژوئن فهرســتی حاوی ۱۳ شرط را به قطر ارائه داده و گفته بودند در صورت پذیرش اجرای این شروط از سوی دوحه، روابط خود با این کشور را مجددا از سر خواهند گرفت. در مقابل قطر شروط مطرحشده را نقض حاکمیت ملی خود خوانده و گفته بود آمادگی مذاکره درباره «درخواســتهای مشــروع» را دارد، اما بااینحــال دوحه نمیتواند برخــی از این شــروط را به اجــرا درآورد زیرا آنها بر پایه فرضیات نادرستی اســتوار هستند. مهلت ۱0روزهای که چهار کشــور عربی برای قطر تعیین کــرده بودنــد، دو روز دیگر نیز تمدید شــد، اما در نهایت آنها با انتشار بیانیهای مشترک اعلام کردند پاسخ قطر به شــروط تعیینشــده «منفی» بوده است. عربســتان، مصر، بحرین و امارات قطر را به حمایت از تروریســم متهم میکننــد، اما قطر این اتهــام را رد میکند. زیگمار گابریــل، وزیر خارجه آلمان، برای میانجیگری میان طرفهای درگیر به کشورهای حوزه خلیجفارس رفته و با مقامات این کشورها مذاکره کرد، اما تلاشهای او بدون نتیجه ماند. ترکیه و آمریکا نیز برای حل این بحران تلاش کردهاند که آنها نیز ناکام ماندهاند. وزارت خارجه آمریــکا گفته رکس تیلرســون، وزیــر خارجه این کشور، دوشنبه آینده به کویت سفر ميکند. آمریکا هشــدار داده که بحران قطر به بنبســت برخورد کرده و یافتن راهحلی برای خروج از این وضعیت ممکن است هفتهها به طول انجامد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.