گروه 20 چيست؟

Shargh - - جهان -

نشســت گروه ۲0 بهعنوان بزرگتریــن اقتصادهای جهــان در حالــی از روز جمعه در آلمان آغاز شــد که اسپانیا بهعنوان «میهمان دائمی » بدون عضویت عملی در گروه ۲0 بوده و در حقیقت فقط ۱۹ عضو وجود دارد و یکــی دیگر از اعضای اتحادیه اروپاســت که تا حدی غیبــت دیگر اقتصادهــای بزرگ مثل هلنــد را توضیح میدهد. در کنار کشورهایي مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان، چین و آمریکا کشورهای ترکیه، آرژانتین، آفریقایجنوبی، اندونزی، عربســتان و کشــورهای دیگر هستند. نشست گروه ۲0 بزرگتر و بااهمیتتر از نشســت گروه هشــت G8() است که اوایل سال جاری میلادی برگزار شد، البته گروه هشــت تبدیل به گروه هفت شده چون روسیه به دلیل مداخله در کریمه از آن معلق شده است. اعضای این گروه حدود 85 درصد تولید ناخالص داخلی جهان بــه همراه دوســوم جمعیت جهان را دربــر میگیرند. هنگامی که این گروه نخستینبار در سال ۱۹۹۹ در برلین تشــکیل شــد برای وزرای دارایی و رؤســای بانکهای مرکزی کشــورها بود؛ اما ســقوط و ورشکستگی بانک «برادران لمان» در ســال ۲008 بــه حدی برای رهبران این گروه جدی بود که تصمیم گرفتند خودشان حضور پیدا کنند و از آن زمان تاکنــون آنها این کار را میکنند. این کشورها شــامل دو بخش هشــت کشور صنعتی )دارنده هشــت اقتصاد بزرگ جهان( و ۱۱ کشور دارنده اقتصادهای نوظهور و درحالتوســعه هستند. هدف از تشکیل گروه ۲0 نیز مشارکتدادن قدرتهای اقتصادی نوظهور در مباحثات مربوط بــه اقتصاد جهانی اعلام شده است. اعضای گروه ۲0 میگویند تلاش میکنند از طریق ایــن مجموعه، هماهنگی بینالمللی را افزایش دهند. اگرچه دســتور کار این گروه پرداختن به مسائل کلان اقتصادی و نظام مالی بینالمللی است، اما ترکیب اعضا و برخی تصمیمات گروه نشــان از عقبه سیاسی شــکلگیری این جریان و تــلاش اعضای اصلی بهویژه آمریــکا برای مدیریــت روند تحــولات اقتصاد جهانی در دوران پــس از جنگ ســرد دارد؛ بهطوری که برخی معتقدند این گروه در حال تبدیلشدن به مهمترین نهاد سیاسی و اقتصادی جهان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.