ناکامی آمریکا برای کنترل کرهشمالی

Shargh - - جهان -

روســیه با اعتراض به پیشنویــس قطعنامه آمریکا علیه کرهشمالی در شورای امنیت، با اعلام اینکه موشک اخیر پرتابشده ازسوي پیونگیانگ موشــک بالســتیک قارهپیمــا نبوده اســت، آن را رد کــرد. به گزارش ایســنا، به نقــل از خبرگزاری رویترز، مســکو اعلام کرده اســت باید اصلاحاتی در قطعنامه محکومکننده علیه کرهشمالی انجام گیرد. هنوز مشخص نیست که مذاکرات با روسیه برای دســتیابی به توافق دربــاره پیشنویس این قطعنامه که روز گذشــته به شــورای امنیت ارائه شد، ادامه دارد یا خیر. نیکی هیلی، نماینده آمریکا در سازمانملل، روز چهارشنبه اعلام کرده بود در روزهای آینده قطعنامه جدیدی علیه کرهشــمالی تصویــب خواهد شــد. مســکو بر این باور اســت کرهشمالی یک موشک بالســتیک میانبرد پرتاب کرده است.

هیئت روسیه در شــورای امنیت سازمان ملل اعلام کرد: براساس ارزیابی وزارت دفاع روسیه، ما نمیتوانیم تأیید کنیم موشــک پرتابشده ازسوي کرهشمالی موشک بالســتیک بینقارهای است بر همین اساس در موقعیتی نیستیم که پیشنویس ارائهشــده را تأییــد کنیــم؛ اجماعي دربــاره این پیشنویس وجود ندارد.

کرهشــمالی روز سهشــنبه اعلام کــرد اولین موشــک بالســتیک قارهپیما خود را بــا موفقیت آزمایــش کرده اســت. پیونگیانگ مدعی شــده موشــک مذکور در ۳۹ دقیقه پرواز نزدیک به هزار کیلومتر مسافت طی کرده و با موفقیت به هدفی در دریای ژاپن برخورد کرده است. آمریکا نیز تأیید کرد که موشــک، قارهپیما بوده اســت. همچنین دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا، در ورشــو تأکید کرد با هرگونه تهدید از جانب کرهشــمالی با قدرت برخورد خواهد کرد و کشورهای جهان باید به پیونگیانگ نشان دهند که برنامههای موشکی و هستهایاش پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.