اظهارات ترامپ درباره پوتين

Shargh - - جهان -

ســابقه اظهارنظرهــاي ترامــپ دربــاره پوتین بــه مدتهــا قبــل از آغــاز رقابتهــاي انتخــاب ریاســتجمهوري ایالات متحده برميگــردد. او در ســال ۲007 لب به تمجیــد از پوتین و کار بزرگي که او در بازسازي تصویر روسیه کرده بود، گشود. ترامپ بعدهــا نیز در ســال ۲0۱۱ با انتقاد از بــاراک اوباما، گفته بود براي پوتین و روسها به خاطر برنامههاي بزرگشــان، احترام قائل اســت. اما با نزدیکشدن به دوران تبلیغات انتخاباتــي اظهارنظرهاي او رنگ و بوي عملگرایانهتري پیدا کرد.

31 جولاي 2015: «فکر ميکنــم من با ولادیمیر پوتین خوب کنار بیایم».

18 دســامبر 2015: «او کشورش را مثل یک رهبر اداره ميکند برخلاف کشور ما».

28 جولاي 2016: «فکــر نميکنم او احترامي براي کلینتون قائل باشد. به نظرم او به من احترام ميگذارد». 7 ســپتامبر 2016: «او در کشــورش بیشــتر از رئیسجمهور ما نقش رهبري داشته است». 27 ژانويــه 2017: «ایــن آقــاي پوتیــن را نميشناســم. اي کاش رابطــه فوقالعــادهاي داشتیم. این ممکن است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.