گفتههاي پوتين درباره ترامپ

Shargh - - جهان -

پوتین به واسطه حضور طولانيمدت در سیاست، در اظهارنظرهایــش پیرامون ترامــپ محافظهکاري بیشــتري را چاشني کار کرده اســت. با این حال، نگاه مثبت او به ترامپ را از خلال گفتهها و اظهارنظرهاي اندک و موجزش ميتوان دید.

17 دسامبر 2015: «او بدون شک مردي رنگارنگ و بااستعداد است. قضاوت شایستگيهاي او ربطي به ما ندارد و این کار رأيدهندگان آمریکایيهاست ولي او پیشتاز مطلق رقابت ریاستجمهوري است».

27 اکتبر 2016: «او براي تسخیر قلب رأيدهندگان روش خاصي را برگزیده اســت... البتــه ترامپ رفتار خاصي دارد ولي فکر ميکنم براي این کار دلیل دارد. او نماینده بخشــي از جامعه آمریکاست که از حضور طولانيمدت نخبگان در قدرت خسته شدهاند».

9 نوامبــر 2016: «ميخواهــم پایــان رقابــت انتخاباتي و پیروزي آقاي دونالد ترامپ در انتخابات ریاستجمهوري را به مردم آمریکا تبریک بگویم».

4 دسامبر 2016: «او توانسته در تجارت موفق باشد و این نشان ميدهد که او فردي باهوش است».

1 ژوئــن 2017: «او را نميتــوان در دســته سیاســتمداران ســنتي قــرار داد. او داراي دیدگاه و نگرش تازه و جدیدي است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.