کیفیت آموزش پیش از دبستان بر رشد کودکان

Shargh - - تخته سفيد - رعبمدضاالحنسینی*

امــروزه اکثریــت قریببهاتفــاق متخصصــان تربیتــی بــر اهمیــت آموزشهــای دوره پیشدبســتان در ارتقای جنبههای مختلف رشد کودک تأکیــد دارنــد. این اتفاقنظــر حاصل پژوهشهای طولی بسیار مهم بر روند رشد کودکانی است که در آموزشهای باکیفیت دوره پیش از دبستان شرکت داشــتهاند. منظــور آموزشهایــی اســت که خاســتگاه نظریــات معتبر تربیتــی، ابعــاد و ویژگیهای مختلف رشــدی کــودک و اســناد بالادســتی آموزشوپرورش همچون سند تحول بنیادیــن آموزشوپــرورش اســت که بر اســاس برنامه درســی و عناصر آن در چنیــن آموزشهایی حــول محور نیازهای فعلی و آتی کودکان طراحی میشــود و هــدف اصلــی آن ارتقای حداکثری جنبههای مختلف رشــدی کودک؛ یعنی رشــد بدنی، شــناختی، عاطفی- اجتماعی، ســامت، رشــد و هنــری و زبان و ســواد متناســب با ویژگیهای فردی هر کودک است.

برخــی از پروژههــای پژوهشــی طولی گاه تا ســنین کهنســالی، رشد و موفقیتهــای بعدی ایــن افراد در زندگــی را رصــد کردهاند. در نوشــتار حاضر مقصود آن اســت کــه با ارائه نتایج چنیــن پژوهشهایی بر اهمیت سرمایهگذاری بر این دوره تأکید شود.

بر اساس نتایج پژوهشهای طولی معتبر در حوزه آموزش پیش از دبستان، افرادی که تحت ایــن آموزشها قرار داشــتهاند در مراحل بعدی زندگی به طور معنــاداری پیشــرفت تحصیلی بیشــتر، موفقیت تحصیلــی در دوره دبیرستان، ورود بیشتر به آموزشعالی و استفاده کمتری از خدمات اجتماعی عمومی داشــتهاند. آنهــا هنجارهای جامعه را پذیرفتهاند و بر اساس منطق و آگاهانــه نســبت به افــراد فاقد این آموزشها تخلف کمتری داشــتهاند. همچنیــن افــرادی کــه آموزشهای پیش از دبســتان باکیفیــت را دریافت کردهاند، در شاخصهای زیر وضعیت بســیار مطلوبتری نســبت بــه افراد فاقد این آموزشهــا دارند: نمرات بالا در تســتهای رشــد ذهنی، شناخت عمومــی، مقیــاس زبانــی، عملکرد ادراکــی، مقیــاس کیفیــت، مقیاس حافظــه و هــوش، مــردودی در یک پایه دبســتان، نمرات تستخواندن و ریاضیــات در دبســتان، نمرات هوش در متوســطه، تکرار پایه در متوسطه، درصد ورود به آمــوزش عالی، درصد اســتفاده از ســیگار و مــواد مخدر و نمرهمقیاس سامت در بزرگسالی.

عــاوه بــر مزیتهــای فــردی و اجتماعی آموزشهــای باکیفیت قبل از دبســتان، تحقیقاتی نیز روی میزان هزینه- فایده ایــن آموزشها انجام و اینگونه نتیجهگیری شــده اســت که هر واحد هزینه برای آموزش باکیفیت پیــش از دبســتان، هفتبرابر بازدهی بعدی بــرای جامعه در پــی خواهد داشت.

بنابرایــن نگارنــده معتقد اســت از نگاه سیســتمی و فراینــدی اکنون آمــوزش پیــش از دبســتان در ایران بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند توجه سیاستگذاران و دستاندرکاران حوزه آمــوزش اســت. لازم اســت آموزش پیــش از دبســتان، هــم در بخــش سیاســتگذاری و هم در بخش اجرا مــورد توجه خــاص قرار گیــرد و این روند منجر به تولید، اجرا و ارزشــیابی برنامههای باکیفیت آموزشــی در این حوزه شود. بیشک در این فرایند توجه به نتایج علمی و پژوهشی معتبر بسیار مهم و اثرگذار خواهد بود.

* معاون مديركل دفتر آموزش و پرورش پيشدبستاني

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.