جرئت تكهپراني ندارند

Shargh - - ورز - آمنه شيرافکن

بــا لباسهای مشــکی و پلنگی یکهو میدوند روی پشــتبام روزنامه؛ ما هم از ســر فضولی دنبالشــان میرویم تا بام «شرق». رئوفه توی گرمای بالای پشــتبام مــدام فرمان عکس میدهد و دختران نینجاکار هرآنچه میدانند، رو میکنند. وسط کار فرصت کوتاهی اســت برای گپوگفتهای دوســتانه. کفشها به شکل عجیبی طراحی شــده تا جوراب روی شلوار رفته و پاچه شلوار با جوراب زخیم داخل کفش، مهار شود. برخلاف رشتهای که کمی زمخت به نظر میرسد، ســر و صورت دخترهای نینجاکار آراسته به آرایشی ملیح و زیبا است. مربی پشتسرهم سرشان داد میزند و کمی تند برخورد میکند؛ شــاید لازمه تمرینهــای نینجاکاران باشــد. دخترها همهفن حریفاند؛ مســلط به تمرینها و اجراها. جلوی دوربین ســنگتمام میگذارند؛ با اینکه قیر ذوبشــده در پشــت بام «شرق»، مدام به دست و لباسشان میچسبد و آفتاب تیز تموز توی صورتشان میکوبد.

به شوخی به یکی از آنها گفتم با این فنون، کسی جرئت ندارد به شما تکهای بیندازد و دخترکی با نگاهی شیطان، از آنسو وسط بحث میآید که «اگر بدانند چه ضربههای مهلکی در انتظارشان هست، قطعا نه تکه میاندازند و نه...». یکی دیگر هم به جمع ما اضافه میشود و میگوید: «این ورزش، خیلی کامل است و اتفاقا برای دخترها بیش از آمادگی جســمانی، اعتمادبهنفس میآورد. بهویژه در شــهری که شاید بخشــي از فضاهایش برای رفتوآمد زنان ایمن نباشد».

نینجاکاران کارشان تمام اســت. رئوفه رستمی آنها را در قاب دوربیــناش ثبت کرده؛ هرچنــد فرایند ثبت تصاویــر نینجاکاران یکساعتی طول میکشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.