مر خوروی ابرننمايشگا مويزعتنااوليصورشيترهااري اي یرانخ

Shargh - - تجسمي - علي بختياري

موزه هنرهاي معاصر تهران بهعنوان مهمترين و پرسابقهترين مؤسسه هنري خاورميانه، جايگاهي اساســي در ايجاد فضاهاي آکادميک و پژوهشي، ترندهاي موزهداري و برگزاري نمايشگاههاي موزهاي حداقل در داخل ايران دارد. توصيف معاصربــودن اين موزه با وجــود مجموعه بينالمللي دائمــي آن که )بهتازگی بهغلط در کتاب منتشرشده نشر آبان، اين مجموعه، مجموعهای خارجي ناميده شده( عمدتا متعلق به دوران مدرنيسم و پساجنگ است، فقط در خوانشهاي معاصــر اين مجموعه يا برگزاري نمايشــگاههاي ترکيبي يا خــارج از مجموعه امکانپذير است؛ اما چند تجربه سال گذشته در زمينه برگزاري نمايشگاه، کيفيتي متوسط داشــتند. نمايشگاه «آهنگ آفتاب» که شهريور ســال 1395 افتتاح شد، چه از لحاظ تئوريک چه از لحاظ ارائه، مطلقا هيچچيز در چنته نداشت. «درياي آونگان» که در آبان 1395 برگزار شــد و توانايي تبديلشــدن به يکي از مهمترين رويدادهاي تبادل فرهنگي بين ايران و جهان عرب را داشت، با وجود آثاري جالب از هنرمنــدان عرب که براي اولينبار در ايران به نمايــش درآمد، امکان بروز يک نمايشگاه مهم تاريخي را با بيتجربگي، شتابزدگي و بدون ارائه پشتوانه تئوريک و کيوريتوريال تماما از بين برد. نمايشگاه «مسافران برلين-رم» که در اسفند 1395 گشايش يافت، با تمام حواشي يک سال و اندي اخير پيرامون سفر منتخبي از آثار ايراني و بينالمللي مجموعه موزه هنرهاي معاصر به گملده گلري برلين و موزه ماکسي رم، نفس تازهاي به اين موزه دميد. استقبال شايان توجه بازديدکنندگان از ايــن نمايشــگاه نيز مهر تأييدي بر خواســت مخاطبــان از مــوزه در برگزاري نمايشگاههايي باکيفيت و استانداردهاي بالاتر از متوسط بود.

در اين ميان، اتفاقي خجســته مانند نمايشگاه «پرويز تناولي و شيرهاي ايران» را بايد به فال نيک و سرفرازي گرفت. اين نمايشگاه، سومين مرور آثار عمده پرويز تناولي پس از نمايشگاههاي پرويز تناولي از مجموعه پيشگامان هنر نوگراي ايران در موزه هنرهاي معاصر تهران در سال 1381 و نمايشگاه پرويز تناولي در ديويس ميوزيم بوستون در سال 1394 است.

پرويز تناولي سرمايهاي ملي است که بهجاي چندين و چند فرد متخصص در زمينه فرهنگ فعاليت کرده؛ هنرمندي متفکر، معلمي توانا، پژوهشگري بيبديل در زمينــه فرهنگ و هنر ايران و مجموعــهداري خوشقريحه. اين وجوه متمايز شــخصيتي تناولي که او را در زمره کهنالگوهاي کلاســيک هنرمند- دانشمندفيلســوف قرار ميدهد، همواره در تعاملي پايا بــا يکديگر تأثيرات متقابلي را در رونــد کاري او ايجاد کردهاند. علاقه وســواسگونه تناولي بــه تاريخ هنر ايران و هنرهاي فولک، از دهه 1350 او را بهســوي گردآوري صنايع دســتي و هنرهاي ناييو و صنعتگرانه ايراني ســوق داد و اين دلمشــغولي مجموعهدارانه، منتج به پژوهشهاي ميداني وسيع، مقالات، کتابها و نمايشگاههاي ويژهاي پيرامون هنرها و خردهفرهنگهاي گاه در شــرف فراموشــي انجاميد. خودش مينويسد: «مجموعهداري هيچگاه ســد راه کار هنري من نبوده، برعکس موجبات پيشرفت کارهايــم را نيز فراهم آورده اســت». انبــوه کتابهاي تناولي دربــاره بافتههاي عشــايري، قفلها و طلســمهاي ايران، گرافيک ســنتي و... امروز در زمره منابع پراهميت مطالعاتي و تصويري هســتند. تناولي از دهــه 1350 اقدام به برگزاري نمايشگاههاي بينالمللي در مراکز مهمي مانند بنياد اسميتسونيان ، باربيکن و.... در زمينه شناســاندن هنرهاي سنتي ايران مانند فرش و فلزکاري به جهانيان کرد )بعضي از آفيشها و پوســترهاي اين رويدادها در بخش آرشيوي اين نمايشگاه در معرض ديد قرار دارند(.

در پي تحقيق در تاريخ مجسمهسازي، هنرهاي سنتي و گرافيک ايران، تناولي با انواع مختلف رويکرد به ساخت و پرداخت فيگور شير در ادوار مختلف تاريخي ايران برخورد کرد. تصوير شــير در ابتدا در شمايلهاي مذهبي حضرت علي)ع( و نقــش شــير در تعزيه، نظر پرويز را در نوجواني به خــود جلب کرد و بعدتر در گــردآوري مجموعه پوســترها و شــمايلهاي مذهبي )که او يکــي از غنيترين مجموعهدارانشان اســت(، متوجه حضور پراهميت شير در اين شمايلنگاريها شد. خودش در مقدمه کتاب «پرويز تناولي و شيرهاي ايران» ميگويد: «شيفتگي من به شــير به ســال 1347 بازميگردد. )در پانويس نيز ميگويد سالها پيش از 1347 شير يکي از مضامين دلخواه من بود و اولين آنها را در سال 1339 بهصورت طرح و نقاشــي کشيدم( در آن سال در شــيراز به قاليچهاي که تصوير شير بر آن بافته شــده بود، برخوردم. نقش عجيب و قدرتمند اين شير چنان مسحورم کرد که آن را بلافاصله خريدم. اين برخورد و اين اقدام سرنوشت مرا تغيير داد...».

تکوک يا ريتون شــير غران هخامنشــي، بخوردانها و عودســوزهاي شيري، شير ســنگيهاي يادمان رفتگان بختياري، نقش شير روي سکهها و زيورآلات در ادوار مختلف تاريخي، پردهها و علمهاي مذهبي، نقوش شــير روي ســفالينهها و پارچههــا و فرشهــا و قاليهــا و بســياري از جايگاههاي ظهــور ديگر - که خوشبختانه نمونههاي چشمگيري از آنها در اين نمايشگاه ديده میشود- تناولي را بر آن داشــت که در راســتاي اين ســير تاريخي قدم بردارد و در ابتدا در دهه 1340 اولين شيرهاي سراميکي خود را بســازد. در واقع اهميت شيرهاي تناولي از آن جهت اســت که هنرمند آگاهانه و با دانش تاريخي دســت به سادهسازي، استيليزاسيون و دفرماسيون شير ميزند و عامدانه آثار خود را در راستاي تاريخي تحول ديداري و گرافيک اين سوژه قرار ميدهد. تناولي از شير بهعنوان يک عنصر ادبي- تجســمي در 50 ســال کار خــود بهرهبرداري میکند؛ از ســاخت و بافت فيگورهاي شير تا نامگذاري مجســمهاي مانند فرهاد و استخوان شير که ارجاع به شــخصيت محبوبش، فرهاد کوهکن که تناولي او را مبدأ مجسمهسازي ايراني ميداند، دارد. مهندســي چيدمان نمايشــگاه، مخاطب را در يک کشــف مدام و غيرمنتظره از اشــيای داخل هر ســالن قرار ميدهد. اطراف راهپله شيبدار موزه با انواع فرش و قالي شيري، شمايلهاي مذهبي، قلمکار و مجسمهها و اتود آثار تناولي، خوشامدي نخستين را براي بيننده سبب ميشود. گالري موزه يک نمونه از اولين شــيرهاي برنزي تناولي از دهه 1350 را در کنار مجسمه شير بزرگ اخير وي، شــيرهاي سفالين اخير که با ارجاع به ســر ريتون شير هخامنشي و ساختار سفالهاي قرن 13 ميلادي طراحي شدهاند، يک نقاشي و طراحيهاي مجموعه عجايبالمخلوقــات را در معرض ديد قرار ميدهد و بلافاصله در گالري آ، آثار شکوهمند تاريخي به عاريت گرفته شــده از موزه ايران باستان، نمونههايي از به تصوير کشيدهشدن شير را در روند تاريخي يادآور ميشود.

طراحي رنگي روي کاغذ دو شــير و کوهکن، 1339 و تصوير مجسمه سفالين شير 1341 که در راهروي منتهي به گالري نصب شدهاند، از قديميترين آثار پرويز تناولي با موضوع شير هستند.

ارتباط چشــمگير ديداري مجســمههاي شــير دورههاي پيشــين تناولي با نقوش فرشهاي عشــايري در چند گالري اول به وضوح بروز مييابد؛ بهويژه که طراحيهاي مينياتوري کوچک روي کاغذ اين فرشها در کنار برخي از آنها، امکان مطالعه گستردهتري به مخاطبان و پژوهشگران ميدهد.

در مقدمه کتاب پرويز تناولي و شــيرهاي ايران دراينباره آمده: «قاليچههاي شيري نيز اثر زيادي بر روند حرفهاي من گذاشت و به فراگرفتن اسطورههاي کهني کــه در پس آنها بود، روانه کوهها و دشــتهايم کرد... در همين ســفرها بود که به کشــف شيرهاي ســنگي نائل آمدم که بر روي مزار شيرمردانشان کار گذاشته بودنــد». گالري 4 اما وقفــهاي بهموقع براي فاصلهگرفتــن از کارهاي تناولي و پرداخــت محض به جنبههاي بروز تصوير شــير در ابزار، اســباب و هنر از دوران باســتان تا قاجار و پهلوي است. در اين ميان همنشــيني مينياتورهاي شاهنامه شاهتهماســب در کنار پرده قهوهخانه حســين همداني و همچنين قلمکار ظهر عاشورا، شــمايلهاي نقاشيشده پشت شيشه، انواع طلسم و سکه و پوسترهاي چاپ ســنگ و افســت، رويکرد ارزشگذاري مطالعاتي هر قطعــه تاريخي را به مخاطبي که بعضا تصور فيلترشدهاي از کالاي موزهاي دارد، نمايان ميکنند.

در نقاشــيهاي اخير تناولي دو رويکرد عمده را شــاهد هستيم. سادهسازي افراطي هندســي که فيگورها را تبديل به مطالعاتي چندبخشــي با اجزاي مجزا از هم ميکند مانند نقاشــي دو شير، 1395 و شير آبي، 1394 در گالري آخر موزه که چند نمونه مجسمه سراميکي با اين نوع زيباييشناسي نيز در نمايشگاه وجود دارند. رويکرد دوم مجموعهاي اســت که در آن علاوه بر عناصر تخت کلاسيک، المان حجمي به نقاشي بعدي مجسمهســازانه ميدهد. تابلوهاي شير، 1395 و دو شــير بنفــش، 1394 در گالــري 3 از نمونههاي قابل توجــه اين رويکرد در نقاشيهاي اخير اوســت. در واقع تناولي با اين رويکرد تأکيدي بر اولويت هويت هنرمندانهاش به عنوان مجسمهساز دارد، حتي وقتي دست به رنگ و قلم ميزند.

بيننده در طول سفر اين نمايشــگاه با وسواس افراطي پرويز تناولي در کشف و بهکارگيري انواع رســانههاي هنرهاي ملي و بينالمللي آشنا ميشود. تناولي شــيرهايش را گاهي با برنز يا مس ريختهگري کرده، گاهي از ســفال و سراميک استفاده کرده، نقش شير را براي بافتههاي عشاير طراحي کرده و با ساختار سنتي گســتردني آنها را به دست بافندهها ســپرده، در صورت لزوم از ترکيب مواد روي کاغذ و چاپ دستي نيز استفاده کرده و گاه امکان ايجاد يک طرح را در رسانههاي مختلف سنجيده است.

نمايشــگاه پرويز تناولي و شــيرهاي ايــران در اصل آنتيتــزي ديالکتيک به هژموني محدوديتهاي ارائه بازار قدرتمند هنر اســت که در آن، به تناولي فقط با «هيچ»هاي خود فرصت عرضه اندام ميدهد و در اينجاســت که اهميت يک موزه به عنوان بنياني مســتحکم براي ايجاد تصويــري کاملتر از حرفه هنرمند، فارغ از ســازوکارهاي تجاري نمايان ميشــود. آنچه به يک نمايشگاه با ماهيت تاريخي و آرشــيوي، ويژگيهاي معاصر ميبخشــد، در واقع زاويه ديد نمايشگاه در ايجاد بســتر نگاه معاصر به تاريخ اســت و اينجا نيز بــا محوريت آثار نيمقرن اخير پرويز تناولي، ما نگاهي معاصر را در تطبيق تاريخي بس دراز با ســوژه مورد بحث شاهد هستيم. ايراد عمدهاي که در اينجا مشخصا به زاويه اجرائي نمايشگاه از منظر کيوريتوريال وارد اســت، ناتواني کيوريتور در ايجاد بستر تعاملي بين اين آثار درخشان و مخاطب در نقاط مختلف موزه است. فقدان نوشته يا رسانههاي تعاملي اطلاعرســان )متن، راهنماي صوتي يا ويدئويــي(، براي درک بهتر علل همنشيني تاريخي و تطبيقي آثار مختلف در جاي جاي نمايشگاه، مهمترين ايراد کيوريتوريال اين مرور آثار اســت. در واقع کيوريتــور مخاطب را در جهان خيالي فرضيه خــود از اين نمايش، بدون هيچ ســرنخي رها ميکنــد و توانايي انتقال ارزشافزوده فرضيه اين همنشــيني بلند تاريخي را به بيننــده ندارد. با اين حال آثار مســتحکم و قائم به ذات تناولي و همچنيــن تجربه ديدار نزديک آثار بعضا خارج از دســترس تاريخي، از جذابيت نمايشــگاه نميکاهد و بيننده يک تجربه سفر ديداري منحصربهفرد و ناب را در طول حرکت در موزه از سر ميگذراند. تنها نقطه گسست نمايشگاه، راهروي منتهي به گالري انتهايي است که به بزرگداشت بنياد ميراث حيات وحش پارسيان اختصاص يافته است و در اين راهرو، پلاتهايي از تصاوير شــير و ببر و يوز ايراني با کيفيت چاپي و ارائه متوســط به ديوار نصب شــده که با روش ارائه فاخر ديگر بخشهاي نمايشگاه در تناقض و گسست قرار ميگيرد. شدني بود که فعاليتهاي گرانسنگ اين بنياد در جايگاه ديگري خارج از سالنهاي نمايش قدرداني ميشد.

کتاب پرويز تناولي و شــيرهاي ايران نيز که ازســوي نشر نظر به چاپ رسيده و همزمان با آيين گشــايش نمايشــگاه رونمايي شــد، منبعي ممتاز درباره تاريخ حضور شير در هنر ايران و همچنين آثار پرويز تناولي است. مقالات سنجيدهاي از متخصصان هنر ايران و اســلام مانند دکتر ونشا پورتر )کيوريتور بخش اسلامي و خاورميانه بريتيشميوزيم(، دکتر سوسن بابايي )هيئت علمي دانشگاه هنر کورتلد لندن( و ديويد گالووي )کيوريتور(... بسيار بر ارزش مطالعاتي کتاب افزوده است. عمده آثار به نمايش درآمده در موزه در کتاب موجود است و طراحي مينيمال و مناسب کتاب، امکان مطالعه چندينباره آن را مهيا ميکند.

دو نکته بسيار پراهميت اين نمايشگاه، همکاري چندين موزه مهم و چندين مجموعه خصوصي در گردآمدن اين مجموعه است. آثار موزههاي ايران باستان، موزه رضا عباســي و موزه نقاشي پشت شيشه به غناي ديداري و مطالعاتي اين نمايشــگاه بســيار افزوده اســت و هرچند پيچيدگيهاي بوروکراتيک گاهي اين همکاريها را غيرممکن جلوه ميدهد، امــا حضور اين آثار را در موزه هنرهاي معاصر بايد غنيمت شــمرد. نکته دوم براي ما که سبقه تاريخي درازي در ثبت و نگهداري آرشــيوهاي معاصر نداريم، اهميتدادن به آرشــيو همپاي اشياي موزهاي و در جايگاهي يکسان اســت که اين رويکرد نيز در اين نمايشگاه شايان توجه است.

1-Post-War1 2-Gemäldegalerie ‪3-Museo MAXXI‬ ‪4-Davis Museum‬ ‪5-Smithsonian Institution‬ ‪6-The Barbican‬

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.