مادران سوژه نمایشگاه «ویرانی» میشوند

Shargh - - تجسمي -

هنرآنلایــن: نمايشــگاه عکــس و چيدمان ســارا ساســانی بــا عنوان «ويرانی» از جمعه، 1٦ تير در گالری آرته افتتاح شد. اين هنرمند عکاس به هنرآنلاين گفت: من در مدتزمانی پيش از اجرای اين پروژه اخبار فراوانی را از زنــان بارداری میشــنيدم که به دلايل مختلفی پيــش از وضع حمل، جنين آنها سقط میشد.

او ادامــه داد: از آنجايــی کــه تحصيلات اصلی من جامعهشناســی بود، به نظر من اين مســئله و افزايش آن غيرطبيعــی به نظــر میآمد و من تحقيقاتــی را درباره اين مســئله آغاز کردم و طبق آمارهای پزشــکیقانونی متوجه شــدم که آمار ســقط در زنان باردار ســهبرابر شــده اســت که اين موضــوع کمــی، هولنــاک بــه نظر میرســيد. اين هنرمند عکاس گفت: بعد از ايــن زمانی که با چند پزشــک گفتوگو کردم متوجه شــدم که ســه عامل مشــترک در اين اتفاق بهشدت دخيل اســت؛ آلودگی هــوا، نويزها و امواج مغناطيســی موجود در فضا و آلودگیهای غذايی که بيشــتر مربوط به مواد غذايی وارداتی است. ساسانی گفت: بعد از ايــن من طرح پروپوزالی را نوشــتم و بر اســاس آن عکاســی صحنهپردازیشــده را بــرای کار خود انتخاب کردم، چراکه سوژه بهگونهای بود که نمیشــد به شــکل مستند با آن برخورد کــرد. اول اينکه پيداکردن ايــن زنها آســان نبود و از ســويی به دليل شــرايط روحی خاصــی که اين افــراد داشــتند، نزديکشــدن به آنها کمی ســخت بود. از طرفی فضاهای بيمارســتانی و حضــور در اتاق عمل بهراحتــی قابل دسترســی نبودند. او اظهار کرد: بــر همين مبنا من تصميم گرفتم از عکاســی صحنهپردازیشده اســتفاده کنــم و 10 فريــم عکــس رنگی در ابعاد 70 در 10٥ ســانتیمتر شکل گرفت.

نمايشــگاه «ويرانــی» تــا 23 تير از ســاعت 1٦ تــا 20 بــرای بازديــد علاقهمندان داير است. گالری شنبهها تعطيل اســت. گالری آرتــه در ونک، خيابان ملاصدرا، شيراز جنوبی، پايينتر از همــت، بلوار علیخانــی، 20متری گلستان، 12 متری دوم، پلاک سه واقع شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.