بازدید هیئت آلبانی از موزه هنرهای معاصر

Shargh - - تجسمي -

گروه هنــر: قائممقــام وزارت فرهنگ آلبانــی در بازديــد از مــوزه هنرهای معاصر گفت: گنجينــه موزه هنرهای معاصر تهــران، يکــی از بینظيرترين گنجينههای دنياست.

زف چونی، قائممقام وزارت فرهنگ آلبانــی و هيئت همراه روز سهشــنبه ضمــن بازديد از موزه بــا علیمحمد زارع، سرپرست موزه هنرهای معاصر تهران، ديدار و گفتوگو کردند.

قائممقــام وزارت فرهنگ آلبانی و هيئــت همراه که به منظور گســترش همکاریهــای فرهنگــی – هنری به ايران سفر کردهاند، روز سهشنبه ضمن بازديد از گنجينه موزه هنرهای معاصر تهران و نمايشــگاه آثار «پرويز تناولی و شــيرهای ايران» با علیمحمد زارع )سرپرســت مــوزه هنرهــای معاصر تهران( ديدار و گفتوگو کردند.

قائممقــام وزارت فرهنــگ آلبانی ضمن بازديــد از آثار نمايشــگاه پرويز تناولی گفــت: جمعآوری ايــن آثار و نمايش آن به صــورت يک مجموعه باعث شگفتی و تعجب من شده است و اين مجموعه تاريخ و هنر ايران را در يک دوره و يک موضوع خاص نمايش میدهد. وی در بازديد از گنجينه موزه هنرهای معاصر تهــران گفت: باعث خوشــحالی اســت که من توانستم از اين مجموعه آثــار هنرمندان ايرانی و خارجی بازديد داشته باشم و میتوان گفت که گنجينه موزه هنرهای معاصر تهران يکی از بینظيرترين گنجينههای دنيا و در کنار آن ساختمان و بنای موزه نيز از معماری خوب و منحصربهفردی برخوردار است.

زف چونــی در پايــان در ديــدار با علیمحمــد زارع )سرپرســت مــوزه هنرهــای معاصــر تهــران( گفت: ما خواســتار توســعه همکاریهــای فرهنگی – هنری بين دو کشور هستيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.