دستگيری سارقانی با سرقتهای 2 ميلياردی

Shargh - - حوادث -

شرق: اعضای باند ســارقانی که مغازههــا و کامیونهایی با اجناس قیمتی را سرقت میکردند درحالی بازداشت شدند که سرقتهایی با ارزش دو میلیارد تومان انجام داده بودند.

۱۱ اردیبهشتماه سال جاری فردی با مراجعه به کلانتری ۱54 چیتگر اعلام کرد محموله خودرو خاورش درحالیکه او در داخل ماشین در حال استراحت بوده، به صورت شبانه مورد سرقت قرار گرفته است.

با تشــکیل پرونده مقدماتی با موضوع «ســرقت محموله» و به دســتور بازپرس شــعبه چهارم دادســرای ناحیه ۱0 تهران، پرونده برای رســیدگی در اختیار پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

راننده خــاور با حضور در پایــگاه پنجم پلیس آگاهــی در اظهاراتش به کارآگاهــان گفت: «ســاعت 2:30 مورخه ۱۱ اردیبهشــتماه بــه مقابل انبار شــرکت... در کیلومتــر ۱5 جاده مخصوص رســیدم؛ محموله خاور شــامل پیچومهره بود اما میبایستی تا بازشدن انبار شرکت منتظر میماندم. به همین علت داخل خاور مشغول استراحت شدم. حدودا ساعت شش صبح بود که از خواب بیدار شــدم اما زمانیکه از خاور پیاده شدم، در کمال تعجب متوجه شدم روکش خاور کاملا پاره شده و سارقان بدون آنکه من متوجه شوم اقدام به سرقت محموله پیچومهره خاور کردند».

همزمــان با آغاز تحقیقات برای شناســایی ســارقان محموله پیچومهره در کیلومتر ۱5 جاده مخصوص، ســرقتهای مشــابه دیگری به پایگاه پنجم پلیس آگاهی اطلاع داده شــد که در آنها، ســارقان به شــیوهای مشابه اقدام به ســرقت محمولههای مختلف همچــون پارچه، روغننباتــی، تجهیزات رایانهای، لوازم یدکی خودرو و... در «جاده قدیم»، «جاده مخصوص» و «جاده ســاوه» کرده بودند. در بررسی اظهارات تمامی رانندگان خودروهای بارکشی، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند تمامی سرقتها زمانی انجام شده که رانندههای خودروهای بارکش پس از رسیدن به مقصد خود )انبار شرکتهای مختلف( مشغول به استراحت در داخل خودروهای خود بودهاند.

کارآگاهان پایگاه پنجم آگاهی با مراجعه به محلهای سرقت و بررسیهای میدانــی اطلاع پیدا کردند تعدادی از ســرقتها در زمــان پارک خودروهای بارکشــی در محوطه پارکینگ متعلق به شرکتهای صاحب محموله انجام شــده. بلافاصله تصاویر مربوط به زمان ســرقت مورد بررسی قرار گرفت و با جمعبندی اطلاعات بهدســتآمده مشخص شــد سارقان بیشتر سرقتهای خود را در پیک ســاعتی سه الی پنج بامداد انجام داده و در سرقتهای خود نیز از خودروهای ســواری ســمند، پژو 405 و خودرو وانتپیکان ســفیدرنگ استفاده میکنند.

بــا توجه به اطلاعات بهدســتآمده دربــاره محدوده و زمان ســرقتها و همچنیــن خودروهای استفادهشــده در ســرقتها، هماهنگیهای لازم با کلانتریهــای محدوده جنوب غرب تهران انجام شــد و اجرای گشــتهای انتظامی برای شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار قرار گرفت.

ســاعت چهار صبح 24 اردیبهشــتماه، مأموران کلانتری ۱54 چیتگر در حین گشــتزنی در جاده مخصــوص و کنترل پارکینگ یکی از شــرکتهای خودروسازی مشاهده کردند چند نفر بالای یک کامیون پارکشده در پارکینگ رفته و بهآرامی در حال انتقال محموله عقب کامیون به داخل یک پیکانوانت سفیدرنگ هستند. بلافاصله مأموران با توجه به آموزشهای ارائهشده اقدام به شناسایی سارقان کرده و چهار سارق حاضر در محل نیز با مشاهده مأموران با خودرو وانت اقدام به فرار کردند.

با اقدام سارقان برای فرار، عملیات تعقیب و گریز در جاده مخصوص آغاز شد و سارقان درحالیکه دو نفر از سارقان در عقب خودرو قرار داشته و شروع به پرتاب ســنگ و آهن به ســمت خودروی پلیس و دیگر خودروهای عبوری میکردند، به سمت منطقه شهریار – منطقه خادمآباد متواری شدند.

با کشف خودرو رهاشده متعلق به سارقان در خادمآباد شهریار، کارآگاهان پایگاه پنجم آگاهی اقدام به شناســایی مالک پیکانوانت ســارقان در منطقه خلیــج کردند؛ مالک خــودرو پیکانوانت، صاحب یک نمایشــگاه خودرو در منطقــه خلیج بود که پس از حضور در پایگاه پنجم آگاهی اعلام کرد خودرو پیکانوانت را هفتم فروردینماه، به صورت قولنامهای و با شرایط اقساطی به جوانی افغانستانی به نام عزیز فروخته است.

کارآگاهان پایگاه پنجم آگاهی با شناســایی «عزیز. خ» (35ساله( اقدام به شناســایی مخفیگاه وی در منطقه خلیج کرده و در تحقیقات پلیســی، برابر پیشبینــی قبلی اطمینان پیدا کردند که او همزمان با شــب تعقیب و گریز با مأموران کلانتری ۱54 چیتگر و رهاکردن خودرو پیکانوانتش متواری شــده و هیچکس از وی اطلاع ندارد.

در شــرایطی کــه «عزیــز. خ» بهعنوان یکــی از اعضای گروه ســارقان از مخفیگاهش متواری شده و هیچگونه اطلاعات دیگری از وی وجود نداشت، اقدامــات ویژه پلیســی در دســتور کار کارآگاهــان قرار گرفت و بــا اقدامات شبانهروزی سرانجام مخفیگاه وی در جنوب غرب تهران شناسایی شد.

با وجود شناســایی دقیــق مخفیگاه عزیــز و اطمینان از حضــور وی در مخفیگاهــش، کارآگاهان اقدام به دســتگیری او نکرده و ایــن بار تعقیب و مراقبت و کنترل نامحســوس عزیز در دســتور کار تیمهای تخصصی پلیس آگاهی قرار گرفت تا دیگر اعضای گروه سارقان حرفهای محموله نیز شناسایی شوند.

ســرانجام با انجام اقدامات پلیســی، کارآگاهان موفق به شناســایی یکی از مجرمان ســابقهدار و حرفهای در زمینه ارتکاب جرائم ســرقت مسلحانه و ســرقت داخل خودرو با شــش فقره ســابقه دســتگیری به نام «کمال.ن» (37ساله( بهعنوان عضو اصلی گروه )سرکرده گروه( و همچنین برادرش به نام «امیر» (40ساله( با ۱0 فقره سابقه دستگیری شدند که به همراه «عزیز» و چهار نفر دیگر به نامهای «عبدالله. ف» (40ســاله - تبعه ایران – سابقهدار(، «هوشنگ.م» (40ساله –افغانستانی – سابقهدار،) «علی. ج» (44ساله – تبعه ایران – ســابقهدار( و «پرویز. ع» (42ساله – تبعه ایران – سابقهدار(، اقدام به تشکیل گروه هفتنفره سارقان حرفهای کرده بودند.

با شناسایی مخفیگاه تمامی اعضای گروه سارقان حرفهای و سابقهدار در مناطق نصیرآباد، شهریار و خلیج، هماهنگیهای لازم با دستگاه قضائی انجام شــد و تمامی اعضای این گروه از سارقان بســیار حرفهای و سابقهدار، در پنج عملیات همزمان دستگیر شدند و در همان بازرسی اولیه از مخفیگاههای آنها مقادیر معتنابهی از اموال سرقتشــده به شیوه سرقت محموله )برنج، مواد شــوینده، پارچه، روغننباتی، مواد غذایی، پیچومهره، لوازم یدکی خودرو و...( کشف و توقیف شد.

کارآگاهان پایگاه پنجم آگاهی علاوه بر کشــف و توقیف مقادیر معتنابهی از اموال مســروقه به شــیوه ســرقت محموله، موفق به کشف اموال دیگری همچون ســاعت، فرش، گوشــیهای تلفن همراه، شــیرآلات و... شدند که متهمان صراحتا به مســروقهبودن آنها اعتــراف و عنوان کردند در دهها فقره ســرقت مغازه در مناطق مختلف شهر تهران و همچنین شهرهای حاشیهای تهران اقدام به سرقت آنها میکردند.

ســرهنگ کارآگاه احمـــد نجفی، رئیس پایگاه پنجم پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اشــاره به ارزش دو میلیاردتومانی اموال مســروقه بهدســتآمده از متهمان، با اعلام این خبر گفت: «همزمان با دســتگیری این گروه از ســارقان حرفهای، شــاهد کاهش چشمگیری در وقوع سرقتهای محموله بهویژه در مناطــق جنوب غرب تهران و همچنین ســرقتهای مغازه در ســطح تهران هستیم بنابراین برابر هماهنگیهای لازم با دستگاه و مقام محترم قضائی، هر هفت متهم برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار پایگاه پنجم آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند و درحالحاضر شناســایی محلهای سرقت در سطح شهر تهران در دستور کار کارآگاهان قرار گرفته است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.