انتشار فیلمهای مستهجن دختر جوان برای انتقامگیری

Shargh - - حوادث -

شــرق:

مأمور قلابی که به ادعای شــاکی پس از آزار و اذیت دختر جوان تصمیم داشــت او را طعمه اخاذی قرار دهد، با شکایت این دختر دستگیر شد.

هفته گذشــته دختــر جوانی به دادســرای جنایی تهــران مراجعه کرد و گفــت: دو ماه قبــل در یکی از خیابانهای پاســداران در حال عبور بودم که چند پسر جوان مزاحمم شــدند. اول ســعی کردم با بیتوجهي به آنها، به مســیرم ادامه دهم؛ اما دستبردار نبودند. در همیــن حیــن، مرد جوانی که ســوار بــر خودرویی شاســیبلند بــود، کنــار خیابــان توقف کــرد و بعد از پیادهشدن، به سمت ما آمد. او به رفتار پسرها اعتراض کرد و بعد هــم خودش را مأمور معرفــی کرد و رفتار تندی هم با چند پســر کرد. وقتی فکر کردم ماجرا تمام شده است، از من خواست ســوار خودرو او شوم. رفتار مرد جوان که خودش را ســهیل معرفــی کرد، خیلی معقــول بود. خودروی شاســیبلند و رفتار بانزاکت او، من را مجاب کرد باور کنم او مأمور است و سوار خودرو شــدم و این آغــاز ماجرا بود. دختر جوان که شــیلا نام دارد، ادامه داد: سهیل به جای اینکه به طرف خانهمان برود، تغییر مســیر داد و به ســمت بزرگراه تهران- قم رفت و گفت باید تشــکیل پرونده بدهد. وقتی من را به مخفیگاهش برد، متوجه شدم او دروغ گفته که مأمور است و نقشــه شومی طراحی کرده اســت و همه این رفتارها برای جلب اعتماد من بوده اســت. سهیل بعد از آزار و اذیــت، من را به خانه رســاند و بعد از آن بود که مشکلاتم شــروع شد. ســهیل تهدید میکرد اگر از ایــن موضوع حرفی بزنم، فیلمهایی را که از من گرفته، پخش خواهد کرد. شیلا ادامه داد: خواستههای سهیل هر روز بیشتر از قبل میشد و با تهدید انتشار فیلم، طلا و پولهایــم را هم گرفت. در نهایت، ســه بار با همین تهدیــد من را به مخفیگاهش برد و هر بار فیلمهایی از من تهیه میکرد. هروقــت اعتراض میکردم، او تهدید میکرد و مطمئن بودم که اگــر حرفی بزنم، او تصاویر را منتشر میکند. من که از تکرار خواستههایش خسته شــده بودم، تصمیم خودم را گرفتم و بــه او گفتم هر کاری کــه دلش میخواهد، انجام دهد. دختر جوان در ادامه تشــریح ماجرا، گفت: ایــن رفتار من نهتنها باعث نشد او دست از سر من بردارد، بلکه او موضوع جدیدی را مطــرح کرد و به من گفت باید تیپ بزنم و بهشــدت آرایش کنم و کنار خیابــان منتظر خودروهای مدل بالا بایســتم و به آنها بگویم ماشــینم خراب شــده و سوار خودروی آنها شوم. بعد ســهیل با خودرو خود جلوی ما را بگیرد و بگوید شــما با همســر من چه کار دارید و در نهایت هم با این ترفند که میخواهد شکایت کند، از آنها اخاذی کند. این بار دیگر قبول نکردم؛ هرچه سهیل تهدید کرد که تصاویر و فیلمهایم را پخش میکند، زیر بار نرفتم. زمانی که ســهیل با مخالفتهای من مواجه شــد، تمام عکسها و فیلمهایی را که از من داشــت، برای اقوامم فرســتاد. ایــن دختر جوان دربــاره نحوه دسترســی این مأمور قلابی به شــماره اقوامش، گفت: شمارهتلفنها را از گوشــی تلفن خودم برداشته بود و از همان لحظه تماسهای فامیل شــروع شد و عکس و فیلم بود که برای من ارســال میشــد. بعد از آن بود که تصمیم گرفتم به خاطر اخاذی، آزار و اذیت، تهیه و انتشار فیلمهای مستهجن از من، شکایت کنم.

با شــکایت دختر جوان، تحقیقات کارآگاهان پلیس آغاز و مرد جوان دستگیر شد؛ اما سهیل منکر گفتههای دختــر جوان بود و در تحقیقات، داســتان دیگری برای مأموران تعریف کــرد و گفت: آزار و اذیتی در کار نبوده است و شیلا به خواسته خودش به خانهام آمد. تصاویر او را هم منتشــر کردم چون او 20 میلیون تومان از من گرفت و هربار که خواســتم پولم را برگرداند، بهانهای مطرح میکرد. من پولم را نیاز داشتم و شیلا تصمیم به پرداخت آن نداشت و تهدیدهای من هم بیفایده بود. به همین دلیل دست به چنین کاری زدم.

بهدنبال اظهارات مرد جــوان و گفتههای متناقض او با شــکایتی که دختر جوان مطرح کرده بود، بازپرس دستور تحقیقات درباره ادعای هر دو آنها را صادر کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.