حبس و شلاق مجازات مردی که سرقت کرد

Shargh - - حوادث -

شرق: مرد سارق که کیف یکی از اقوامش را بهدلیل انتقامگیری دزدیده بود، از سوی شاکی بخشیده شد، درحالیکه نه درخواســت بخشــش کــرد و نه ابراز پشیمانی. به گزارش خبرنگار ما، ۱6 مهر 95 مأموران باخبر شدند در غرب تهران دو فرد، کیف مرد جوانی را که حاوی مدارک، دلار و سکه بوده است به سرقت بردهانــد. این مرد جوان به مأموران گفت: روز حادثه زمانی که از محل کارم خارج شدم، دو مرد غریبه که صورتشان را پوشــانده بودند با اسلحه به طرف من حمله و کیفم را ســرقت کردند. مأموران با شــنیدن ایــن خبر تحقیقات خود را در این زمینه آغاز کردند و متوجه شــدند زمان حادثه خودرو 206 پسردایی این مرد در محل رؤیت شده است. او در مورد اینکه آیا با پسردایياش اختلافی داشته یا خیر به مأموران گفت: چندی پیش کامران، پســرداییام، را که در شــرکت مــن کار میکرد به دلیــل اختلاف در حســابهای شــرکت اخراج کــردم. او 360 میلیــون تومان چک را که قرار بود نقد کند به حســاب خــود واریز کرده بود. مأموران با توجه به اطلاعات بهدســتآمده به کامران مظنون شــدند و از او بازجویی کردند. کامران به مأموران گفت: درســت اســت من با پسرعمهام اختلاف داشــتم، اما در این سرقت نقشی نداشتهام. او در حالی منکر این کار شد که ادعا کرد زمان حادثه با خودرو شــخصیاش به خانه یکی از دوســتانش رفتــه بوده، اما زمانی که متوجه شــد خودرویش در محل کیفقاپی دیده شــده، دچار تناقضگویی شد و گفت ماشــین را به پسرعمهاش داده بود. مأموران با شنیدن تناقضگوییهای کامران شکشان به او بیشتر شد، اما کامران همچنان اصرار کرد که در این سرقت نقشی نداشته است. بهاینترتیب با توجه به شکایت این مرد جوان، کیفرخواســتی علیــه کامران صادر و پرونده برای رسیدگی به شعبه هشت دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغرزاده ارسال شد و کامران هفته گذشته پای میز محاکمه رفت. در ابتدا نماینده دادســتان کیفرخواست را قرائت کرد سپس کامران در جایگاه ویژه ایســتاد و بار دیگر ادعا کرد در این سرقت نقشی نداشته است و گفت: مدتی بود که با پســرعمهام بر سر مسائل مالی اختلاف داشتم، اما خبر ندارم چه کســی اموال او را سرقت کرده است. پــس از پایان حرفهــای کامران، پســرعمهاش در جایگاه ایســتاد و گفت: میدانم کــه کامران این کار را انجام داده اســت، اما بهخاطر زنداییام که مدتی پیش از من خواهش کرد پسرش را ببخشم و داییام که مدتی پیش فوت شــد، کامران را میبخشــم و از شــکایت خود صرفنظر میکنم. بــا پایان گفتههای شــاکی و متهم، قضات وارد شور شــدند و کامران را به دلیل اینکه از کار خود ابراز پشیمانی نکرده به 74 ضربه شلاق و شش ماه زندان محکوم کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.