پرونده سارق میلیاردی بسته شد

Shargh - - حوادث -

میــزان:

فرمانــده انتظامی شــهر اصفهان از دســتگیری یک ســارق حرفهای خــودرو و لوازم آن و کشــف دو میلیارد ریال اموال مســروقه خبر داد. ســرهنگ حسن یاردوستی گفت: در پی وقوع چندین مورد سرقت خودرو و قطعات آن در یکی از مناطق شمالی شهر اصفهان بررسی موضوع در دســتور کار مأموران انتظامی یکی از کلانتریهای ایــن منطقه قرار گرفــت. وی افــزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی سارق را شناسایی کردند و در یک عملیات غافلگیرانــه هنگامی که با یک خودروی ســرقتی قصد ورود بــه مخفیگاهش را داشــت، او را دســتگیر کردند. این مقام انتظامی بیان کرد: در بازرســی از مخفیگاه این ســارق یک دستگاه سمند ســرقتی، یک سواری هیوندای، ۱2 دستگاه ضبط و پخش خودرو، 20 عدد باند، ساب و آمپلیفایر، دو دســتگاه لپتاپ سرقتی، ۱0 عدد جک خودروی سنگین و دیگر لوازم داخل خودرو کشف شد. یاردوستی از تشــکیل پرونده و تحویل ســارق به مراجع قضائی خبــر داد و اظهار کرد: ارزش اموال ســرقتی کشفشــده از این سارق از سوي کارشناســان مربوطه دو میلیارد ریال اعلام شده اســت. فرمانده انتظامی شــهر اصفهان در پایان از شناسایی ۱0 نفر از مالباختگان این پرونده خبر داد و از شهروندان خواست از گذاشتن وسایل ارزشــمند و قیمتی در داخل خــودرو خودداری و خودروی خود را به تجهیزات پیشگیری از سرقت ماننــد دزدگیر و دیگر وســائل مجهــز کنند و در صورت مشاهده افراد مشــکوک در اطراف محل زندگی موضــوع را از طریق تماس با تلفن ۱۱0 به پلیس اطلاع دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.