سرقت مسلحانه نافرجام طلافروشی در شرق تهران

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

مرکز اطلاعرســانی پلیــس تهران از وقوع یک سرقت مسلحانه نافرجام طلافروشی در میدان رهبر در شــرق تهران خبر داد. ساعت ۱0:59 دقیقه پنجشــنبه یکــی از شــهروندان در تماس بــا مرکز فوریتهــای پلیــس ۱۱0 گزارش میدهد که ســه سارق مســلح وارد یکی از طلافروشــیهای میدان رهبر در شــهر تهران شــدند و قصد ســرقت از این طلافروشــی را دارند که به محض اعلام این گزارش تیمهای پلیســی با حضور رئیس کلانتری محل در منطقه گزارششــده سریعا حاضر شــدند. به دنبال حضــور رئیس کلانتری و تیمهای پلیســی در محل وقوع این ســرقت، ســارقان متوجــه حضور پلیس شــدند و قصد فرار از صحنه را داشــتند که با کمک مأموران و همکاری مردم حاضر در صحنه، یک نفر از سارقان مسلح دســتگیر شد. براساس اعلام مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت از فرد دستگیرشده یک قبضه ســلاح گرم کشف شد و دو سارق مسلح دیگر از محــل حادثه گریختنــد. پیگیریهای پلیس برای شناسایی و دستگیری دو ســارق مسلح دیگر ادامه دارد و خوشبختانه در این سرقت مسلحانه نافرجام هیچ گلولهای شلیک نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.