تعقیب و گریز در اسفراین با یک کشته و ۲ مصدوم

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

تعقیب و گریــز پلیس با یک دســتگاه خودروی 405 در اســفراین منجر به کشتهشــدن یک عابر پیاده و مصدومشــدن دو عابر دیگر شد. بــه گفته شــاهدان عینــی پنجشنبهشــب در پی تعقیب و گریز خودروی پلیس و خودروی 405 در خیابان شاهد اســفراین به علت بالابودن سرعت خودروی پلیس و عدم کنترل مناسب، خودرو وارد پیادهرو شد و با ســه نوجوان برخورد کرد که یک نفر در دم جان باخت و دو نفر دیگر به بیمارستان منتقل شــدند. رئیس اداره حوادث و فوریتهای پزشــکی دانشــکده علوم پزشــکی اســفراین در گفتوگــو با خبرنگار ایرنا اظهــار کرد: این حادثه ســاعت 2۱:59 با تماس شــهروندان به اورژانس اطلاع داده شــد. حبیب حسینی افزود: این حادثه ســه مصدوم داشــت که یک نفر در محل حادثه جــان باخت و دو نفر دیگر به بیمارســتان منتقل شــدند. وی با رد شــایعات افزایش جانباختگان این حادثــه گفت: هماکنون دو مصــدوم انتقالی پس از عمــل جراحی در بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان اسفراین هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.