قاتل مسلح فراری پس از 7 سال دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

سهراب سالاری دادستان عمومی و انقلاب شهرستان رودبار جنوب از دستگیری یک قاتل مسلح فراری پس از گذشــت هفت ســال در مخفیگاهش حوالی شهرســتان عنبرآباد خبر داد. وی در تشــریح جزئیات این خبــر اظهار کرد: بــا تلاشهای مجدانه سیســتم قضائی و در یکســری اقدامــات اطلاعاتی از ســوی مأموران پلیس آگاهــی رودبار و با همکاری دادستانی و فرماندهی انتظامی عنبرآباد، قاتل )ع. خ( در مخفیگاهش در حومه شهر عنبرآباد دستگیر شد. این مقام قضائی اعلام کرد: متهم در ســال 89 در پی یک نزاع طایفهای و به قصد انتقامگیری به وسیله یک قبضه اسلحه کلاشنیکف اقدام به قتل یک جوان کرده و ســپس از محل حادثه متواری شده بود. وی با بیان اینکه رســیدگی به این پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای رودبار جنوب در حال انجام است، گفت: در این رابطه سه متهم قبلا دستگیر شدند و درحالحاضر در بازداشــت به سر میبرند و تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.