واژگونی مینیبوس به مرگ یک نفر و جراحت 18 نفر دیگر منجر شد

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

سرپرســت اورژانس کشــور گفت: صبح جمعه در پی واژگونی مینیبوس در پیرانشهر ۱8 نفر مصدوم و همه آنان به بیمارســتانهای نقده و پیرانشهر منتقل شدند. پیرحسین کولیوند افزود: در ســانحه تصادف مینیبوس، پژو 405 و سمند در پیرانشــهر در اســتان آذربایجان غربی ۱8 نفر مصدوم شدند. وی تصریح کرد: به دنبال تصادف مینیبوس با ســمند و واژگونی مینیبوس در پیچ هواربی پیرانشــهر در ســاعت 6:30 دقیقه صبح جمعه ۱8 نفر مصدوم شدند و یک نفر هم در این حادثــه فوت کرد. وی ادامــه داد: در پی اطلاع از وقوع این حادثه یک دســتگاه اتوبوس آمبولانس و هشت دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شــدند که ســه نفر از مصدومان را به بیمارستان نقده و ۱5 مصدوم دیگر را به بیمارستان پیرانشهر منتقل کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.