نجات جان کودک ۵ساله توسط سربازوظیفه در شفت

Shargh - - حوادث -

میــزان:

فرمانــده انتظامی شــفت از نجات جان کودک پنجســاله به وسیله یك ســربازوظیفه در این شهرســتان خبر داد. ســرهنگ علــی صداقت گفت: فرشید دامنافشان ســربازوظیفه کلانتری مرکزی این شهرســتان حیــن نگهبانــی از در ورودی کلانتری، با صحنه پرتشــدن کودکی به کانال آبرسانی مواجه میشود. این مقام انتظامی با بیان اینکه سربازوظیفه بلافاصلــه با تحویل تجهیزات، خود را به داخل کانال آب انداخته و این کودک پنجســاله را نجات میدهد، افزود: با عکسالعمل بهموقع، کودک از مرگ حتمی نجــات یافت و پس از احیــاي قلبی و عروقی تحویل مادرش داده شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.