قتل در قم، موادفروشی در تهران

Shargh - - حوادث -

میزان:

رئیس کلانتری ۱60 خزانه از دستگیری قاتلــی خبــر داد که پس از قتل راننــدهای در قم اقدام به فــروش مواد مخدر در تهــران میکرد. ســرگرد رضا قاســمی اظهار کرد: برابــر اخبار و اطلاعات بهدســتآمده و پایشهــای تخصصی صورتگرفته مشخص شد فردی در محله خزانه اقدام به خرید و فروش مــواد مخدر میکند. وی ادامه داد: با بررســی ســوابق این متهم مأموران متوجه شدند او شش ماه قبل پس از ارتکاب قتل از قم متواری شــده و در محلــه خزانه به فروش مواد میپــردازد. رئیس کلانتری ۱60 خزانه گفت: با دستگیری متهم، او با اعتراف به قتل مرد راننده، انگیزهاش را سرقت خودرو اعلام کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.