برخورد قطار با مرد ۲۴ساله در قائمشهر

Shargh - - حوادث -

ایرنا:

سخنگوی مدیریت حوادث و فوریتهای پزشــکی اســتان مازندران، از مصدومشــدن مرد 24ســالهای بر اثر برخورد قطار باری در دخانیات قائمشــهر خبــر داد. زکریا اشــکپور اظهــار کرد: ساعت 2۱:50 پنجشــنبه ۱5 تیرماه، گزارشی مبنی بــر برخورد قطار بــاری با فردی در قائمشــهر به اورژانس اســتان اعلام شــد. وی افــزود: در این حادثه مرد 24ساله در منطقه دخانیات قائمشهر بر اثر برخورد قطار مصدوم شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.