منوچهرن مندهحجلمسدخواهاين: دفیگسري قل سکودرتبانتمي» ش خوداندهمکرد

Shargh - - هنر -

فرانک آرتا:

هنوز خاطره حواشي و جنجالهاي مخالفان فیلم «مارمولک» به کارگرداني کمال تبریزي و تهیهکنندگي منوچهر محمدي از ذهنها محو نشده که 17 نماینده مجلس شوراي اســامي علیه فیلم «اکسیدان» به کارگرداني حامــد محمدي و تهیهکنندگــي منوچهر محمدي نامه اعتراضي نوشــتند و خواستار توقف اکران آن شدند. البته در این نامه در کنار «اکسیدان»، علیه فیلم توقیفــي «مادر قلباتمي» به کارگرداني علي احمدزاده که حالا بعد از ســه ســال باتکلیفي در سینماها اکران شده، هم اعتراض کردند و دستآخر چاره را در پایینکشیدن هر دو فیلم از پرده سینماها دانستند. هرچند که اعتراضاتي از این دســت بارهاوبارها علیه فیلمهاي مجوزدار ایراني صورت گرفته، منتها هربار مخالفان و دلواپســان تنهــا راهحل را بایکــوت و توقیفکردن فیلمها ميدانند و تا امروز راهکار دیگري مطرح نکردهاند!

اما روایت یکي از نماینــدگان مجلس درباره نحوه جمعآوري امضاي این نامــه در مجلس در جاي خود حائز اهمیت اســت. علیرضا رحیمي، نماینده مردم تهران، درباره این موضوع مطلبي با عنوان «تحریف حقایق اینبار براي ســینما» در کانال تلگرامي خود نوشــت: «جمعکردن امضا از نمایندگان در صحن مجلس امر عادي و بعضا همراه با حاشیههایي است. امضاها عاوه بر طرحهاي قانوني و تذکرات و سؤالهاي رسمي نمایندگان، بعضا در قالب نامه به رئیسجمهور یا مقامات عالي و بیانیه نمایندگان جمعآوري ميشود. انگیزه واقعي جمعکنندگان امضاها و متولیان اصلي غالبا در آغاز امر آشــکار نیست و با کمي درایت و تفحص قابل دسترســي و کشــف است». او ادامه داد: «در حاشیه جلسه علني چهارشنبه )1٤ تیر( یکي از نمایندگان متني را در ضدیت با اکران فیلم «اکســیدان» تهیه کرده بود و با ادعاي اینکه در این فیلم به دین مسیحیت اهانت شده، امضا جمع ميکرد. از بنده هم درخواست امضا داشت که به او گفتم فیلم را ندیدهام و قضاوتي ندارم و امضا نکردم. در توضیح گفت که بعضي مراجع قم هم از این اهانت ناراحت شدهاند». رحیمي توضیح داد: «همانجا با یکي از متولیان خوشــنام سینما تماس گرفتم و توضیحي درباره «اکسیدان» خواستم. مشخص شد اتفاقا این فیلم در جهت تقریب ادیان تهیه و ســاخته شده است. توضیحاتي دادند و پیشنهاد کردند با تهیهکننده آن هم صحبتي داشته باشــم. به فاصله کمي با آقاي منوچهر محمدي، تهیهکننده فیلم، تماس داشتم، توضیحات بیشتري با جزئیات دادند که روشن شد اتفاقا تبلیغ مســیحیت و نمادهاي آن مثل کشــیش و کلیســا در این فیلم پررنگ و برجسته شده و بهنوعي تبلیغ مسیحیت شده است. همین امر یکي از ایرادهاي شوراي نمایش براي صدور پروانه پخش بوده است؛ یعني نقطه مقابل ادعاي مطرحشده در نامه سرگردان در صحن مجلس. در نهایت این نامه با 17 امضا به دفتر وزیر فرهنگ و ارشاد با درخواست توقف اکران ارسال شد».

ایــن نماینــده مجلس در ادامــه گفت: «صرفنظــر از اینکه ایــن روزها اولویتهاي مهم کشــور و زندگي مردم چیســت و اقدامات نمایندگان فردي و جمعي رسمي و غیررسمي چقدر با واقعیت مشکات و اولویتهاي مردم و کشــور منطبق است، این سؤال مطرح است که چرا با وارونهکردن واقعیات براي مردم و کشور حاشیهسازي ميکنیم؟ اگر همین وقت و انرژي صرف حل مشکات و اولویتها شود، چه میزان ارزش افزوده در اقتصاد و معیشت مردم ایجاد ميشود؟».

رحیمــي در پایان خاطرنشــان کــرد :«آیــا رأي مردم براي حضــور ما در حاشیههاســت یا شهامت گامنهادن در متن مشکات و چارهجویي براي آنها انتظار مردم امیدوار است؟ «اکسیدان» نیز مانند بقیه فیلمهاي زیر تیغ حاشیه به اندازه کافي ادله و مســتندات در دفاع از محتوا و قالب و تأثیر بر مخاطب دارد و در این میان )و موارد مشابه( سکوت سازمان سینمایي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسامي فضاهاي وسیعتري در اختیار حاشیهسازان خواهد گذاشت».

بــا توجه بــه محتواي ایــن نامه با منوچهــر محمدي گفتوگــو کردیم. تهیهکننده «اکســیدان» واکنش خود را به «شــرق» اینگونه بیان کرد: «یکي از مشــکات جدي سینماي ایران در این ســالها این بوده که برخيها بدون اینکه فیلمي را دیده باشــند درباره آن فیلم قضاوت ميکنند. چون این آسیبي اســت که من در مقام تهیهکننده متأسفانه در برخي از فیلمهایم با آن مواجه شدهام. البته امروزه همگان ميدانند آن موج کاذب و هیجاني که علیه فیلم «مارمولک» در زمان اکرانش به راه انداختند، باوجود تأیید مقامات بالاي نظام صورت گرفته بــود. آنها تصور ميکردند که با چنیــن هجمههایی ميتوانند حرف خودشان را به کرسي بنشانند. هرچند که توانستند بعد از دو هفته اکران، فیلم را از روي پرده پایین بکشــند، اما تصورشان خامدستانه بود. چون آمارها نشــان داد که بســیاري از مردم داخل و خارج از کشــور بیش از 10بار فیلم را تماشــا کردند. به همین دلیل اولین توصیه جديام بهعنوان یک آدم دلســوز رســانهاي این است که آقایان بهتر اســت به عواقب حرفها و تصمیماتشان جدي فکر کنند. دســتکم به کام مولا علي )ع( تأســي کنند که حرف مثل تیري ميماند که تا زماني که از چله کمان رها نشــود، اسیر آن است، ولي به محض اینکه از دهان بیرون بیاید دیگر معلوم نیســت که چه عواقبي خواهد داشت». تهیهکننده فیلم «فرشتهها با هم ميآیند» افزود: «بنابراین متأسفانه شاهدیم که کار به جایي رسیده که این رفتار به سنت غیرحسنهاي تبدیل شده که عواقب و تأثیرات بدي گذاشته است که متأسفانه نهتنها در حوزه فرهنگ و هنر، بلکه در حوزههاي دیگر هم شاهدش هستیم.»

من بشــخصه روش و منش و اخاقم این اســت که سعي ميکنم در گام نخســت با توضیح و تبیین مسئلهاي اگر اطاعاتي غلط داده شده را تصحیح کنم. اگر که مؤثر افتاد که خداراشــکر وگرنه دیگــر در برابر این بياخاقيها ســکوت نخواهم کرد و دردهایــي را که در این سيوچندســال درون خودم ریختهام علني بیان ميکنم و امیدوارم دوستاني که تحتتأثیر جوسازيهایي که نه فرهنگي و نه دلســوزانه، بلکه متأثر از مناسبتهاي سیاسي- جناحي هســتند سر عقل بیایند و از چنین حرکتهاي ضدفرهنگيای دست بکشند.» محمــدي در پایان خاطرنشــان کــرد: «البته بناســت که در روزهــاي آتي با نمایندگان امضاکننده نامه و همینطور کمیسیون فرهنگي جلساتي برگزار کنم و امیدوارم این سوءتفاهم با تعامات سازنده برطرف شود. در غیر این صورت در برابر عدهاي که تحتتأثیر عوامل پشتپرده قصدشان ضربهزدن به سینما و ناامنکردن آن اســت، نهتنها بنده، بلکه جمع کثیري از اهالي سینما ساکت نخواهیم نشســت و از حقوق حقه خود و ســینما دفاع ميکنیم». همچنین مهندس محمدعلي حیدریان، رئیس ســازمان ســینمایي، در واکنش به نامه انتقادي تعدادي از نمایندگان مجلس درباره اکران دو فیلم ســینمایي ضمن تأکیــد بر احترام به قانــون، به مهر گفت: «مراقب باشــیم خاقیت را قرباني نکنیم». این مدیر سینما افزود: «آیا نمایندگان مجلس پیش از این نامهنگاري بــا کارگردان یا تهیهکننــده این فیلمها صحبتي داشــتهاند؟ وقتي نه فیلم را دیدهایم، نه با کارگردان و تهیهکننده آن صحبت ميکنیم و بهجاي آن اعتراض خود را رســانهاي ميکنیم، مردم حتما نسبت به ما قضاوت خواهند داشت و این قضاوت حتما مثبت نخواهد بود .»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.