پايان پرواز پروانهها در مسير زايندهرود

Shargh - - هنر -

گروه هنر:

سيامین دوره جشــنواره فیلمهاي کودکان و نوجوانان، عصر پنجشنبه، 15تیر در سالن «کوثر» ورزشگاه 22بهمن اصفهان با معرفي برگزیدگان خود پایان یافت. در این مراســم که اجراي آن را اشکان خطیبي برعهده داشــت و مجید برزگــر هم آنرا کارگردانــي کرد، جوایز بخشهاي مختلف اهدا شدند.

جوايز بخش فيلمهاي کودک پويانمايي: دیپلم افتخار بهتریــن فیلم کوتاه انیمیشــن: «رؤیاهــا در یک روز» به کارگرداني صادق جوادي.

در بخش بهترین فیلمنامه کوتاه و نیمهبلند پویانمایي، هیئت داوران هیچ فیلمي را شایســته تندیس ندانست، اما دیپلم افتخار به فیلم «کودکان» به نویسندگي هادي محمدیانطبقي اهدا شد. پروانه زرین بهترین کارگرداني بخش کوتاه و نیمهبلند پویانمایي به «هزار افســان» به کارگرداني اصغر صفار و عباس جاليیکتا و پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه و نیمهبلند پویانمایي به «گل و بلبل» به تهیهکنندگــي مهدي آقاجاني اهدا شــد. جایزه ویژه هیئت داوران براي دستاورد فني به محمدامین همداني براي فیلم فهرســت مقدس تعلق گرفــت. پروانه زرین بهترین فیلم کــودک در بخش پویانمایي ســینمایي به

«دنیاي کیفها» به تهیهکنندگي حمید نخعي اهدا شد.

جوايز بخش فيلمهاي نوجوانــان پويانمايي: پروانه زرین بهترین کارگرداني و بهترین فیلم پویانمایي سینمایي به «رهایي از بهشت» به کارگرداني و تهیهکنندگي علي نورياسکویي اهدا شد.

جوايز بخش پويانمايــي بينالملل: دیپلــم افتخار بهترین انیمیشن کوتاه به «پدربزرگم درخت گیاس بود»، جایزه ویژه هیئت داوران براي کارگرداني به امیرهوشنگ معین بــراي فیلــم «درخــت پرتقالــي» و پروانه زرین بهتریــن فیلم کوتاه پویانمایي بــه فیلم «یک لحظه» به تهیهکنندگي استفان مورات تعلق گرفت.

فيلمهــاي بلنــد پويانمايــي: پروانه زریــن بهترین کارگرداني به ماکانو ناکامورا براي فیلم «چیري و چري» و پروانه زریــن بهترین فیلم پویانمایي بــه «راه طولاني شمال» اهدا شد.

جوايز فيلمهاي بخش غيرســينمايي: جایزه بهترین فیلمنامــه به احمدعلــي حامد بــراي فیلمنامه «فقط شــاگرد اول» و بهترین کارگرداني بــه آزاده اجاق براي فیلم «فقط شاگرد اول» اهدا شد. در بخش بهترین فیلم، هیئت داوران هیچ فیلمي را شایســته جایزه ندانســت. بخش دیگر این مراســم به اهداي جایزه شــهید بهنام محمدي اختصاص داشــت که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسامي، علیرضا رضاداد، دبیر جشنواره و استاندار و نیــز 9 کودک فرزند شــهید به فیلم کوتاه «ســام» به کارگرداني محمدرضــا حاجيغامي اهدا شــد. جایزه یونیسف این جشنواره نیز با حضور مهتاب کرامتي و بنا به رأي هیئت داوران به بهاره نوروزي، کودک خردسال فیلم علي قويتن، تعلق گرفت. جایزه فیلم منتخب یونیسف هم به سیدمحمدرضا خردمندان به مجموعه فیلمهاي «بیستویک روز بعد»، «دوئل» و «گزارشگر» اهدا شد.

جوایز بخش ســیفژ بــه فیلمهاي «پایــان رؤیاها» بــه کارگرداني محمدعلــي طالبي و «آریــو والیبال» به کارگرداني محمدرضا بخشي تعلق گرفت.

جایزه «عشــقي بزرگ براي جهانیــان» هم به «پایان رویاها» و «بیستویک روز بعد» اهدا شد. جوایز سینماي کودک و نوجوان هم با حضور داوران، کمال تبریزي، پوران درخشنده، مرضیه برومند و غامرضا آزادي اهدا شدند. جایزه ویژه هیئت داوران بــه محمدرضا حاجيغامي، کارگردان فیلم کوتاه سام، پروانه زرین بهترین فیلمنامه کوتــاه و نیمهبلند بــه محمد صادقي بــراي فیلمنامه پیژامه پدر را باد برد، پروانه زرین بهترین کارگرداني فیلم کوتاه و نیمهبلند داســتاني به ســعید نجاتي براي فیلم باران آهســته ميبارد، پروانه زرین بهترین فیلم کوتاه و نیمهبلند به ربیعي بــراي فیلم آریو والیبال، پروانه زرین بهترین دســتاورد فني و هنري بخش بلند ســینمایي به پیمان عباسزاده بــراي فیلمبرداري چهل کچل، پروانه زرین بهترین بازیگر کودک فیلم بلند سینمایي به امیررضا فرامرزي براي اســکيباز، دیپلم افتخار به شبنم مقدمي براي حضور در فیلم شــکاتي و دیپلــم افتخار به یاس نــوروزي براي بازي در دزد و پري 2 اهدا شــد. همچنین پروانه زرین بهترین بازیگر نوجوان به مهدي قرباني براي بیستویک روز بعد، پروانه زرین بهترین فیلمنامه بخش بلند ســینمایي به عرفان ثقفي و محمدرضا خردمندان براي بیســتویک روز بعد و جایزه ویژه هیئت داوران به فریدون نجفي براي فیلم اسميباز تعلق گرفت و پروانه زرین بهترین کارگرداني بــه محمدرضا خردمندان براي بیستویک روز بعد، پروانه زرین بهترین فیلم بلند بخش کودک بــه دزد و پري 2 به تهیهکنندگــي بهروز مفید و پروانه زرین بهترین فیلم بلند بخش نوجوان به اسکيباز به تهیهکنندگي محمد احمدي تعلق گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.