داستاننویسان صاحب انجمن صنفی شدند

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

انجمن صنفــی داستاننویســان در حالــی هیئتمدیره خود را شــناخت کــه در آغاز بر رعایــت قانون کپیرایت و برداشــتن ممیزی پیش از نشــر بهعنوان اولیهترین مطالبــات این انجمن تأکید کــرد. انجمن صنفی داستاننویســان که در روزهای پایانــی ســال 95 بــرای اولینبار اعــام موجودیت کرده بــود، با برگــزاری مجمع عمومــی و تصویب اساســنامه، هیئتمدیره خود را شناخت و بهزودی، محولات صنفی خود را آغاز خواهد کرد. مرداد 95، در جمع کوچکی از نویســندگان پس از گفتوگوی همیشــگی در مــورد نبــود چنین نهــادی، گام دوم برداشــته شــد. یعنی اینکه چراکه نه؟ چرا نباید به ســمت ســاخت چنین نهادی حرکت کــرد؟ گرچه نبایــد از یاد برد که احتمــال همراهی دولت کنونی در برابر خواسته بهحق نویســندگان نیز در برداشتن گام دوم، تأثیــر داشــت. بهخصوص کــه کمابیش همزمــان با ما ســینماگران، مترجمان، ویراســتاران و نویســندگان کودک و نوجوان نیــز گامهایی در این مســیر برداشــته بودند که آن جمع اولیه در ارتباط با فعــالان این صنوف از تجربیات آنان نیز اســتفاده کردنــد. بههرحــال، ایــن جمع بهصــورت جدیتر ماجرا را پی گرفتند. نخســتین مجمع انجمن صنفی داستاننویسان، چهارشــنبه 14 تیر با حضور بیش از دوسوم اعضا برگزار شــد. در این نشست، اساسنامه انجمن به رأی گذاشته شد و به تأیید رسید و در ادامه انتخابات نخستین هیئتمدیره انجمن برگزار شد که مطابــق با آن، فرخنــده آقایی، مهــدی افروزمنش، احمد پوری، محمد حســینی، محسن حکیم معانی، حسن شهسواری و کامران محمدی بهعنوان اعضای هیئــت مدیره و مهدی اســدزاده و امین حســینیون بهعنــوان بازرس انتخاب شــدند. محمد حســینی، عضو هیئتمدیره انجمن صنفی داستاننویســان و ســخنگوی این انجمن، در گفتوگو بــا «آنا»، درباره مجمــع عمومی انجمن توضیح داد: «خوشــبختانه مجمع عمومی بــا حضور اکثریت اعضــا و نماینده رسمی وزارت کار و امور اجتماعی برگزار شد و تمام مراحل مطابق قوانین، برگزار و به تأیید رسید».

او افــزود: «در مجمــع ابتــدا کلیات اساســنامه انجمن به رأی گذاشــته شــد و به تصویب رســید و در ادامه، جزئیات اساســنامه بند به بند قرائت و در برخی موارد اصاح شد و در پایان، به تصویب اعضا رسید».

این نویســنده افزود: «بعد از یــک هفته که برای ثبــت و ارائــه شــکایتهای احتمالی لحاظ شــده، هیئتمدیره رســما کار خود را آغاز میکند و طبیعی اســت که رئیــس هیئتمدیره، طی یــک انتخابات داخلــی و با حضــور اعضای هیئتمدیــره، انتخاب خواهد شد».

حسینی ضمن بیان این مطلب که انجمن صنفی داستاننویســان درحالحاضر 126 عضو دارد، درباره شرایط عضوگیری اظهار کرد: «عضوگیری با یکی دو روز تأخیر به دلیل اتمام مراحل قانونی و تأییدشــدن گزارشها، از پیگرفته خواهد شد و داستاننویسانی که مطابق با اساسنامه، حائز شرایط باشند، میتوانند به عضویت رسمی انجمن درآیند».

او در تشریح شرایط عضویت، گفت: «نویسندگان اولا باید دارای دو کتاب داســتانی مستقل و بزرگسال باشــند و ثانیا در استان تهران سکونت داشته باشند. البتــه نکات دیگری نیز وجــود دارد؛ مثا نباید خود، ناشــر باشــند، چراکه مطابق با تعاریف حــوزه کار، ناشران کارفرما به حساب میآیند».

ســخنگوی انجمن صنفی داستاننویسان افزود: «شــرط دیگر عضویت هم این اســت که متقاضیان عضــو هیچ نهاد و ارگانی نباشــند که کارش ممیزی و صدور مجوز انتشار کتاب است». حسینی در ادامه یادآور شــد: «یکی دیگر از مســائل مهم نیز، مسئله ممیزیهــا و نحــوه صدور مجوزهای نشــر اســت. در این راســتا خواســته انجمن این است که در نشر کتاب نیز مانند انتشــار روزنامههــا، ممیزی پیش از انتشار وجود نداشته باشــد و بعد از انتشار کتابها، در صورت وجود شــاکی و ثبت شــکایت، نویســنده در دادگاه صالحــه از خــود و کتابــش دفــاع کند». فهرســت 65 داستاننویســی که تا 24 اسفند 1۳95 به انجمن پیوستهاند از این قرار است: قباد آذرآیین/ فرخنــده آقایی/ شــهره احدیت/ فرشــته احمدی/ افســانه احمدی/ کیوان ارزاقی/ شــیوا ارســطویی/ بهاره ارشــدریاحی/ مهدی اسدزاده/ کورش اسدی/ پیمان اســماعیلی/ مهدی افروزمنش/ محمدهاشم اکبریانی/ مــژده الفت/ میترا الیاتی / رضیه انصاری/ آذردخت بهرامی/ منیرالدیــن بیروتی/ احمد پوری/ محمدجواد جزینی/ نازنین جودت/ فریبا حاجدایی/ محمد حســینی/ محمود حســینیزاد/ ســیدامین حسینیون/ محســن حکیممعانی/ علیاکبر حیدری/ امیر خداوردی/ ســینا دادخواه/ مهدی ربی/ ســارا سالار/ مرضیه سبزعلیان/ بلقیس سلیمانی/ حسین سناپور/ علی شــروقی/ محمدحسن شهسواری/ لیا صادقی/ ملیحه صباغیان/ محمد طلوعی/ شــهریار عباســی/ عالیه عطایی/ منصور علیمرادی/ تبســم غبیشــی/ الهام فــاح/ کاوه فولادینســب/ مجید قیصــری/ مدیــا کاشــیگر/ ضحی کاظمــی/ فرزانه کرمپور/ ســیامک گلشــیری/ محمدرضــا گودرزی/ شاهرخ گیوا/ نصرت ماسوری/ جواد ماهزاده/ کامران محمدی/ حســن محمــودی/ علیرضــا محمودی ایرانمهــر/ ناهیــد مشــایخی/ جمــال میرصادقی/ حمیدرضا نجفی/ فرشته نوبخت/ لادن نیکنام/ فریبا وفی/ پیمان هوشمندزاده/ آنیتا یارمحمدی.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.