موفقيت معماران ایرانی در فستيوال جهانی معماری

Shargh - - هنر -

گــروه هنر:

در ســال جــاری، فســتیوال جهانی معمــاری ‪World Architecture Festival(‬ ) بعــد از دو ســال تحریم، امکان حضور معمــاران ایرانی را در بخــش اصلــی مســابقه فراهم کــرد. طبق اعان رســمی ســایت مســابقه، در تاریــخ جمعه 16 تیــر، در بخش اصلی مســابقه، گــروه معماری کارند )علی شریعتی و دخی ســربندی( فینالیست بخش ســاختمانهای اداری، گــروه معماری ارش بعــد چهــارم )علیرضا شــرافتی و پانتا اســامی( فینالیســت بخش مجموعههای مسکونی، استودیو بهــزاد اتابکی، فینالیســت بخش خانه و شــرکت معماری موج نو فینالیســت بخش ساختمانهای بیمارســتانی و بخــش خانه شــدند. در کنار بخش اصلی مســابقه، یک بخش خــارج از رقابت اصلی با عنــوان «تجربه ایران» نیز بــرای معماران ایرانی به علت اطاعنداشــتن عــدهای از رفع محرومیت و بهاتمامرســیدن زمان ثبتنام، در نظر گرفته شده اســت که تعدادی از معماران ایرانی در این بخش شرکت کردهاند. فســتیوال جهانی معماری یکی از معتبرترین فستیوالها و جوایز معماری دنیاست که هر ســال در موضوعات و بخشهای مختلف برگزار میشود. این فســتیوال اولینبار در سال 2008 و در شهر بارسلونا برگزار شد. امسال دهمین سالگرد این مســابقه در شهر برلین از تاریخ 15 تا 17 نوامبر )24 تا 26 آبان( برگزار میشــود. هرســاله یک موضوع برای مســابقه مشخص میشــود که موضوع سال جاری جشــنواره، ارائه )نمایش( در معماری است. ســالانه معماران از سراسر دنیا )بیش از 65 کشور( پروژههای خود را در حدود ۳0 دســتهبندی مختلف برای مسابقه ارسال میکنند که میزان این مشارکت در سال 2016، به بالاترین حد خود- حدود دوهزارو ۳00 معمار و طراح داخلی- رسید. از میان پروژههای ارســالی، تعدادی از ســوی هیئت داوری بهعنوان فینالیست انتخاب میشــوند. سپس فینالیستهای هر گــروه، در یک رقابت زنده، داوری شــده و برنده هر دستهبندی مشخص میشود. در نهایت، پنج اثر با عناوین ســاختمان سال، پروژه آینده سال، طراحی داخلی ســال، طراحی منظر سال و پروژه با مقیاس کوچک ســال، برندگان نهایی این جشنواره خواهند بود. معماران ایرانی در ســالهای گذشته موفق به کســب عناوین مختلفی در این فستیوال شدهاند؛ اما معماران ایرانی در ســالهای 2015 و 2016 به علت تحریمهای مالی، قادر به شــرکت در این مســابقه نبودهاند. امســال اولین ســالی است که پس از رفع تحریمهــا، این امکان برای معمــاران ایرانی فراهم شده اســت. در میان فینالیستهای امسال، پیش از این نیز گروه معماری کارند با پروژه ویای شــمس در بخش ســاختمانهای مســکونی و شرکت موج نو با باشــگاه صخرهنوردی پلور در بخش تفریحی، موفق بــه راهیابی به مســابقه و قرارگیری در میان فینالیستهای سال 2014 شدهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.