توضيحات سخنگوي خانه سينما درباره بيمه تکميلي سينماگران

Shargh - - هنر -

گــروه هنــر:

علــي قائممقامي، عضو هیئتمدیره و ســخنگوي خانــه ســینما، دربــاره نحوه بیمــه تکمیلي سینماگران گفت: برابر مصوبه هیئتمدیره، یارانه خانه سینما درباره بیمه تکمیلي سینماگران صرفا به اعضایي تعلق ميگیرد که بیمه اولیه آنان از طریق خانه ســینما برقرار شــده باشد و بالطبــع درباره افراد تحت تکفل آنــان نیز به همین ترتیب اقدام خواهد شــد.او تصریح کرد: هیچیک از اعضاي خانه ســینما که کارمند یا بازنشســته مراکز دولتي، نهادها، ســازمانها و شرکتهاي خصوصي هســتند و از طریق ســازمان متبوع خود بیمه اولیه شدهاند نميتوانند زیر پوشــش یارانه بیمهاي خانه سینما قرار گیرند و این تســهیات صرفا به اعضایي تعلــق خواهــد گرفت که صرفا در ســینما شــاغل هســتند و از طریق خانه سینما بیمه اولیه شدهاند یا بیمه خویشفرما و بیمه ســامت دارند.قائممقامي درباره اعضاي پیشکســوت که درحالحاضر به هر دلیلي قادر به فعالیت حرفهاي نیســتند، اظهار کرد: خانه ســینما براي احترام و تکریم پیشکســوتان و ارجنهادن به زحمات آنان که اکنون به هر دلیلي در سینما فعالیت نميکنند تسهیاتي قائل شده و آنان را مشمول بیمه تکمیلي قرار خواهد داد. او همچنین درباره بیمه پدران و مادراني که از ســوی فرزندشان که عضو خانه سینماســت هســتند، بیمه شدهاند و قانونا تحت تکفل آنــان قرار دارند، گفت بدون هیچ مانعي بیمه خواهند شــد، در غیــر این صورت اگر از بیمه دیگري اســتفاده ميکنند بایــد بهصورت آزاد بیمه شوند. ســخنگوي خانه سینما تأکید کرد: همه اعضایي که به دلایل یادشده نميتوانند از تسهیات یارانهاي بیمه تکمیلي خانه ســینما اســتفاده کنند، ميتوانند بهصــورت آزاد زیر پوشــش بیمه مکمل خانه قرار گیرند که البته این بیمه آزاد هم به نسبت ســایر بیمهها از تســهیات خاصي برخوردار است. علــي قائممقامي در خاتمه به این مورد اشــاره کرد که از نظر هیئتمدیره خانه سینما تسهیات یارانهاي بیمه باید در اختیار اعضاي ذيحق خانه سینما قرار گیرد و روا نیســت به افرادي که از تســهیات مراکز دولتي و ســایر نهادها برخوردار هســتند اختصاص داده شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.