زن ناميرا

Shargh - - هنر -

نام فيلم: زن شگفتانگیز کارگردان: پتی جنکینز بازيگران: گل گدوت - رابین رایت

کمال پورکاوه: حالا بعد از گذشت پنج هفته از اکران فیلم دوساعتو 20دقیقهای زن شگفتانگیز در سینماهای آمریکا و فروش حیرتآور ۳40 میلیــوندلاری آن که گل گــدوت جــوان را در جایگاهی بالاتر از فیلــم تازه اکرانشــده تام کــروز - مومیایی- قرار داد، حواشــی و نظرات مختلف بیننــدگان این فیلم در آنســوی آبها قابلتأمل به نظر میرســد. بعد از اینکه دولت لبنان، نمایش این فیلم را به دلیل اســرائیلیبودن قهرمان زن فیلم، گل گدوت – بازیگر، خواننده و مدل اسرائیلی – در این کشــور ممنوع اعام کرد، فروش دور از انتظار آن نشان از اقبال جهانیان نسبت به قهرمانهای کمیکاستریپ با قدرت مافوق طبیعیشان دارد. اما زن شــگفتانگیز برخاف اساف پیش از خود که مردان را ناجی دنیای ســاختگی خود میدانســتند، اینبار زنی نامیرا با قدرتی فوقالعاده را به دنیای امروزه معرفی میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.