ترامپ و حلقه بالای سرش

Shargh - - هنر -

نام کارتونيست: والت هندلزمن منبع: ماهنامه ادوُکِیت

گروه هنــر: کاریکاتوری طعنهآمیز که در میــان عناصر طنازانهاش، به شکل شگفتآوری واقعی به نظر میرسد. تصویر غضبآلود و غمناک دونالد ترامپ در اتاق بیضیشــکل کاخ ســفید که در میان انبوهی از نامهها و پروندهها، همچنان بیاعتنا به رســانههای رســمی و سنتی، مشــغول پاســخگویی به اتفاقات روزمره از طریق توییتر است. حجم بالای مسئولیت در جایگاه رئیسجمهوری آمریکا و نظریات نهچندان سیاستورزانه ترامپ در کنار حواشیهای بیپایان زندگی خصوصی و کاری ایــن آخرین پرزیدنت ایالات متحده، چهره کافه و درهم او را در این کاریکاتور، ناگزیر جلوه میدهد؛ چهره کافهای که اطرافیان ترامپ را از سر استیصال وادار به رفتار و گفتاری غریب و طنزآمیز کرده است، اما شاید نکته شیطنتآمیز کارتونیست، آنجا باشد که حلقه قدیسوار بــالای ســر ترامپ را با اتکا بــه مدل موهایش، همچون یک فرشــته سقوطکرده و غمگین در آینهای کوچک، به خود او یادآور میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.