فریبخوردگان

Shargh - - هنر -

کارگردان: سوفیا کاپولا بازيگران: نیکول کیدمن، کالین فارل و کریستین دانست یکــی از کنجکاویبرانگیزتریــن فیلمهــا در اکران ایــن روزهای ســینماهای آمریــکا، جدیدترین ســاخته فرزند نابغه ســینما، دختر فرانســیس فــورد کاپولاســت که بــا ســیاهه بازیگرانش، اشــتیاق عاقهمندان را بــرای دیدنش چندینبرابر میکند. فیلم با اقتباســی از رمان «شــیطان مصور» نوشته توماس پی کولینان ساخته شده که نســخهای دیگر از آن نیز در ســال 1971 به کارگردانی دان ســیگل و بازی کلینت ایســتوود روی پرده رفته بود؛ داستان یک سرباز زخمی ارتش که در طول جنگهای داخلی آمریکا، به مدرسهای مذهبی پناه میبرد که تابهحال پای هیچ مردی به آنجا باز نشده است. اینجاست که تاش خیرخواهانه زنان مدرســه که از روی تعالیم مذهبی خود، به پرســتاری از مرد زخمی روی آوردهاند، بعد از مدتی جای خود را به رقابتی عاشقانه از سر عشق و شهوت داده و درامی برای تصاحب مرد و فرار از صومعه شکل میگیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.