اظهارنامه املاک استيجاری معاف از ماليات

Shargh - - اقتصاد - غلامحسین دوانی*

1- آمــار سرشــماری ســال 1395 نشــان میدهد از جمعیت 24.196 هزار خانوار ایرانی، 60.5 درصد شــهروندان کشــور مالک خانه و 30.7 درصد مستأجر هســتند. با این اوصاف و فــرض، 60 درصد جمعیت شهرنشــین کشــور (14.5 میلیــون خانــوار( حــدود 4.4 میلیــون خانوار ایرانی فاقد مســکن بوده و اجارهنشــین هســتند. مضافا طبق همین آمــار،2/79 درصد خانوارهای روســتایی مالک هستند؛ درحالیکه 12.3 درصد آنها، محل سکونت خود را رهن یا اجاره کردهاند.

2- از طرف دیگــر، 9.7 درصد از خانههای کشور 50 مترمربع و کمتر، 21.7 درصد بین 51 تا 75 متر مربع، 9.4 درصد بین 76 تا 80 مترمربع و 2.25 درصــد بین 81 تا صد مترمربع اســت. همچنین آپارتمانها و خانههای بین 101 تا 150 مترمربع 23.3 درصد، خانههای بین 151 تا 200 مترمربع، هفت درصد و خانههای بین 201 متر تا 300 مترمربــع، 2.8 درصد از متراژ خانههای کشور را تشکیل میدهند. مضافا آنکه تغییرات تعــداد ملک در کشــور نشــان میدهــد بین ســالهای 1390 تــا 1395 تعــداد دومیلیونو 870 هزار واحد مســکونی به خانههای کشــور اضافه شــده اســت. از این تعداد 91.2 درصد آپارتمانــی و 8.8 درصــد غیرآپارتمانــی بوده اســت )استخراجشــده از آمار سرشماری سال 1394(. بــر همین اســاس، حــدود 90 درصد واحدهای مسکونی، زیر 150 مترمربع مساحت دارنــد؛ بنابرایــن مالکان حداقل ســهمیلیون و 960هزار واحد زیر 150 مترمربع مشمول تکمیل اظهارنامه مالیاتی میشــوند. در مقایســه این تعداد مشمولان با کل مشمولان مالیاتی کشور )بدون مالکان واحدهای استیجاری( که حدود 5.4میلیون نفر هســتند، میتــوان دریافت که ادارات مالیاتــی قادر به تکمیــل پرونده و ارائه کلاســه پرونده مالیاتی به مؤدیان در فاصله 20 روزه تیر نخواهنــد بود و تکلیف مالایطاق برای مؤدیان و مأموران مالیاتی فراهم شده است.

3- یک سیســتم مالیاتی کارآمــد بر دو بال عدالت و انصــاف مالیاتی قــرار دارد؛ بنابراین اگــر قرار اســت واحدهای تــا 150 مترمربع در تهــران و تــا 200 مترمربع در شهرســتانها و همچنیــن واحدهای مجتمعهای بیش از ســه واحد ســاخت، مطابق الگوی وزارت مسکن و شهرســازی از پرداخت مالیات معاف باشند یا واحدهای در اختیار پدر، مــادر و اولاد و اجداد مالکان، اجاری تلقی نشــوند )تبصره یک ماده 53(، هزینــه الزام به ارائــه اظهارنامه مالیاتی برای مالکان و سازمان مالیاتی بیش از منفعت آن بــوده و ادارات مالیاتــی را درگیر چالش با مالکان )مؤدیان( اینگونه واحدها میکند.

4- بــه اســتناد تبصره یک مــاده 146 مکرر اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم لازمالاجرا از اول ســال 1395 و همچنین بنــد )ت( ماده 132، شرط استفاده از معافیتها و اعمال نرخ صفر مندرج در قانــون ارائه اظهارنامه مالیاتی اســت. به این معنی که حتی فعالان در مناطق آزاد تجــاری و مناطق ویژه اقتصــادی نیز باید برای برخورداری از معافیت یا اســتفاده از نرخ صفر، اظهارنامه مالیاتی عملکرد ســال 1395 خــود را در موعد مقرر تســلیم ادارات مالیاتی کنند. برایناســاس، درآمد ناشی از اجاره واحد یــا واحدهای مســکونی در تهران تــا مجموع 150 مترمربــع زیربنای مفید و در ســایر نقاط تا مجموع 200 مترمربع زیربنای مفید و همچنین درآمد ناشــی از اجاره مجتمعهای مســکونی دارای بیش از سه واحد استیجاری که با رعایت الگوی مصرف مســکن بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی ساخته شــدهاند، از پرداخت مالیات معاف هستند؛ اما برای استفاده از این معافیت ) تبصره )11( ماده 53 ق.م.م(، باید اظهارنامه اجاری خود را تا پایان تیر جاری تســلیم ادارات مالیاتــی کنند. چنــد نکته در ایــن ارتباط حائز اهمیت است:

از آنجــا که ایــن واحدها تاکنون از شــمول مالیــات معاف بودهاند؛ بنابراین دارای کلاســه پرونده مالیاتی نبــوده و مالکان آنها عملا قادر بــه ثبت اظهارنامــه الکترونیکی نبــوده و باید برای تشــکیل پرونده و دریافت کلاســه پرونده، به ادارات ذیربط مراجعه کنند که بســیاری از مؤدیــان مربوطه حتی نمیداننــد باید به کدام اداره مالیاتی مراجعه کنند.

اگرچه نگارنده به خوبی آگاه است که شرط تســلیم اظهارنامه لزوما همراه با مالیاتستانی نیســت، با توجه به تجربه شخصی نگارنده در اســتفاده از سامانه الکترونیکی اظهارنامههایی که دارای مشــکلات عدیدهای در بخش املاک اســت، پیشــنهاد دارد شــرط ارائه اظهارنامه مالیاتی 1395 اینگونه واحدها حذف شود.

*عضو شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.