مشارکت بيش از 200 توليدکننده و صنعتگر در نخستين نمایشگاه طيور

Shargh - - اقتصاد -

بیش از 200 تولیدکننده و صنعتگر حوزه طیور از استانهای مختلف کشور در نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت طیور کشــور که بــا حمایت و مشــارکت معاونت امــور تولیــدات دامی وزارت جهاد کشــاورزی، ســازمانها و نهادهای دولتی مرتبط و انجمنها و اتحادیههای سراســری فعال در این صنعت، برگزار میشود، حضور و مشارکت دارند. بــه گزارش روابطعمومی و اطلاعرســانی نخستین نمایشگاه تخصصی صنعت طیور، در این نمایشگاه که از 8 تا 10 مرداد در مصلای بزرگ امام خمینی)ره( تهران برگزار میشود، تولیدکنندگان و فعالان ایــن صنعت ضمن نمایش توانمندیهای خود، با آخرین روشهــا، برنامهها و صنایع جدید این صنعت نیز آشــنا خواهند شد.مهدی عاطفی، رئیس ستاد برگزاری نخســتین نمایشگاه تخصصی صنعت طیور کشــور، گفت: نگاه تخصصی حاکم بر نام و اســم اولین نمایشگاه تخصصی طیور ایران، ما را بر آن داشــت تا علاوه بر نمایش و نمایشگاه، این رویــداد حاوی بار علمی بود و بــرای صنعت طیور و مرغــداری ایران نتیجهگرا باشــد. وی اضافه کرد: با توجه به اینکه فصل پاییز و مصائب و مشــکلات تولیــد از نظر اقتصادی و مهمتر از همه بهداشــتی )آنفلوانــزای پرندگان( را پیــشرو داریم، دراینباره همــکاری اصناف و انجمنها بیش از قبل و بیشــتر از هــر زمــان دیگری مورد نیاز اســت تــا بتوانیم با برگزاری کارگاههای آموزشــی متنــوع و کاربردی، تا حدی اقدامات اولیه پیشگیری از مشکلات پرورشی پیــشرو را کاهــش دهیــم. رئیس ســتاد برگزاری نخســتین نمایشــگاه تخصصی صنعت طیور کشور افزود: کارگاه آموزشی راهکارهای کنترل آنفلوانزای مرغی در گروههای مرغداران، دامپزشــکان، کارگاه تخصصــی آنفلوانزا برای دامپزشــکان با همکاری ســازمان دامپزشــکی و ســازمان نظام دامپزشکی، کارگاه آموزشــی معامــلات کالا و جوجــه یکروزه در بــورس کالا، کارگاه تجهیز و نوســازی واحدهای طیور، کارگاه آموزشــی ســامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور، نشســت ارائه فناوریهــای نوین در صنعت طیور با همکاری ســازمان نظام مهندســی کشاورزی، نشست مدیران طیور استانها و همایش مبــارزه بــا آنفلوانزا بــرای مرغداران بــا همکاری سازمان دامپزشکی و نظام دامپزشکی کشور برنامه علمی و آموزشــی این نمایشــگاه اســت. نخستین نمایشــگاه تخصصی صنعت طیور کشــور با هدف حمایــت از تولیــدات ملــی، همافزایــی فعالان و مســئولان این صنعت، حذف واســطهها و دلالان و مخاطبان غیرتخصصی، افزایش بهرهوری، توســعه دانشمحــور صنعت مرغداری، توســعه صادرات بــرای خــروج مــازاد محصــولات تولیــدی، رونق صنعت طیور کشور، دســتیابی به سازوکار عملیاتی در مدیریت بازار گوشــت سفید کشــور، لزوم توجه به تولیدات غذایی در اقتصــاد مقاومتی و توجه به ظرفیتهای بسیار زیاد موجود در صنعت مرغداری کشور برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.