اموال فرشتگان به نام زنان صيغهای بوده

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

در پی انتشــار برخی اخبــار در روزهای اخیر درباره مؤسسه اعتباری کاسپین که براساس توییت یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با عنــوان «امــوال جدید کشفشــده از صاحبان کاســپین» صورت گرفت، مؤسســه کاســپین، این اخبار و شــایعات درباره آن را تکذیــب کرد. ایرنا در توییت یادشــده به 98 آپارتمان و 75 باغچه و دو زن صیغهای اشاره داشــته که برخی از اموال به نام آنان شده اســت. مؤسسه اعتباری کاسپین برای تنویر افکار عمومی و تبیین موضوع براساس مســتندات اعــلام کرد: خبــر منتشــره مربوط به تعاونی منحله «فرشــتگان»، یکی از تعاونیهای منحله هشتگانهای اســت که سازماندهی امور آنها به کاسپین واگذار شده است. مؤسسه اعتباری کاســپین هرگونه خبر یا شایعهای دراینباره با نام خــود را تکذیب کرد و حق طرح شــکایت کیفری علیه پایگاههای خبری مطرحکننده چنین اخباری را در دادســرای فرهنگ و رســانه به اتهام نشــر اکاذیــب و تشــویش اذهان عموم مــردم بهویژه سهامداران و مشتریان برای خود محفوظ دانست. این مؤسســه تأکید کرد: برای پایاندادن به چنین بداخلاقیهای رسانهای، در اسرع وقت نسبت به طرح شــکایت دراینباره اقدام خواهد کرد. هیئت تصفیه تعاونی اعتبار منحله فرشتگان نیز با انتشار اطلاعیــه جداگانهای، خبر کشــف ایــن املاک را بیاخلاقی رسانهای دانست و اعلام کرد: همه این املاک پیشتر به مؤسسه اعتباری کاسپین معرفی شده است. به گزارش ایرنا، حسب مصوبه شورای پول و اعتبار و مســتند به قانون بازار غیرمتشــکل پولی مقرر شــد تعاونیهای هشتگانه فرشتگان، امیدجلین، الزهرا، دامداران و کشاورزان کرمانشاه، عام کشــاورزان مازندران، حسنات اصفهان، پیوند مشهد و بدر توس پس از انحلال از طریق مؤسسه اعتباری جدیدالتأسیس کاسپین ساماندهی شوند؛ ازایــنرو مجــوز فعالیت ایــن مؤسســه اعتباری مســتقل صادر شــد و بانک مرکزی ســاماندهی هشــت تعاونی مذکور را به این مؤسسه اعتباری واگذار کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.