جدول2864 طراح:بیژنگورانی 

Shargh - - روزنامه -

افقی:

1- ثروتمنــد- پــدر مــردگان- مــکان خطرنــاک 2- دارو- مایعی برای ضدعفونیکردن زخم- شــاعر و نویســنده نامدار هند و برنده جایزه نوبل ۳- آخرین حــد چیزی- زنجیر- ابزار درودگــری ۴- گردن کشبدگویی در شعر- پوست این حیوان بلای جانش شده 5- آشــکار ســاختن موضوع- مقدور و ممکن- چیز 6- تیــر پیکاندار- دشــمنی- صندلی دندانپزشــکی -۷ از مصالــح ســاختمانی- تکیــه گاه پــای دوچرخهســوار- پلیس تبهــکاران ۸- همراه اطوارانرژی نهفتــه و غیرفعــال- واحــد اندازهگیری توان الکتریکی ۹- فرزندانی که از یک پدر و مادر نیســتندزشت و ناپســند- از مقاطع مخروطی 1۰- همنشیننام ســه تن از پادشاهان اسکاتلند بود- دریا 11- موی مجعد- سازمان فضانوردی آمریکا- فلزی دیرگداز که بهعنوان کاتالیزور استفاده میشود 12- فاقد ظرافتاز القاب اشــرافی اروپایی- سرقت شده 1۳- اشاره به نزدیک- گرامی- آبــزی عظیمالجثه 1۴- زحمتکشکالایی که خریدوفروش و حمل آن غیرقانونی استدیروز عرب 15- تاریکی- اختلاط – قیمت.

عمودی:

1- خــودرأی- پیامبــری کــه زبــان حیوانات را میدانســت- از مناصــب خطیــر کشــوری 2- خدمتــکار- دانــه روغنــی خوراکی با پوســته شــکننده ۳- مجانی- نوعی پارچه براق و لطیفاسلحهای ســرد ۴- چهارگانه- شهری در فرانسهکیف انگلیســی 5- تصویری که روی پرده نمایش داده شــود- آشــکار و نمایــان- از حلــق تــا معده 6- حــرف انتخاب- به اماکن متبرکه رفتن- مجهز به سلاح ۷- شهر فردوسی- ناشی- پیشرفت ۸- معبود یگانــه- کامیون حمــل مایعات- نمایــش غمانگیز ۹- متحد و یکپارچه- فراوان- ساعت دست 1۰- نام کوچک پاســتور- پیوســته، پیاپی- طمع 11- ابزاری برای ســوراخکردن- پرســش- دارای جثــه و اندام ظریف 12- همهچیز را جمع میبندد- وسیله تزریق آمپول- ستایش شده 1۳- افسار- بیهوده- شهری در اســتان هرمزگان 1۴- بازیگر مرد فیلم رگ خواب- از اجــزای پیراهن 15- بی مذهب- غذایی از بادمجاننیمساعت!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.