کودکان مرگبار

Shargh - - روزنامه -

سحر طلوعي:

شکست داعش در عراق و تضعیف پایگاه آنها در سوریه باعث شده نیوزویک از زاویه دیگری بــه این گروه تروریســتی نگاه کنــد؛ زاویهای که نهتنها ربطی به شکســتهای آنها ندارد که اتفاقا بخشــی از دســتاوردهای آنها به حساب میآید؛ کودکان قاتل. داعش در مقیاس قابل توجهی توانسته خانوادهها را برای بهکارگرفتن فرزندان خردسالشــان در عملیات تروریســتی قانع کند و آموزش دهــد؛ کودکانی که معصومیت خود را از دســت دادهاند و پا در مســیر تروریستشدن گذاشــتهاند. بچههایی که در یک دست عروسک دارند و در دســت دیگر تفنگ و نارنجک. کودکانی که به جای نشســتن ســر کلاس درس، پــای تئوریهای انفجار داعــش بزرگ شــدهاند. نیوزویک میخواهد بداند این مغزهای شستهشــده، آیا امکان تغییــر هم دارد یا نه؟ نیوزویک میخواهد بداند این کودکانی که مجاب شــدهاند اســلحه به دست بگیرند و در جبهه داعش حضور داشــته باشند و عملیات انتحاری انجام دهند، آیا روزی معصومیت خود را به دست خواهند آورد؟ امیدی به بازگشتشان هست؟

طرح: نیوزویک

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.