هنگکنگ؛ آزادی در دوردستها

Shargh - - روزنامه - عکس: گتیایمیجز

بیســتمین ســال بازگشــت هنگکنگ بــه دامن چیــن، بــرای سیاســتمداران هنگکنگــی چندان خوشــایند هــم نبود. گروههــای حامــی دموکراســی و آزادی هنگکنگ از فرصت بهدستآمده استفاده کردنــد و در خیابانها علیــه دولت حاکم شعار دادند. آنها معتقدند دولتشان بیش از حد وابسته به چین است و به قراردادهای برقراری دموکراســی پایبند نیســت. خانم تاچر به این شــرط حاکمیــت هنگکنگ را به چین بازگرداند کــه این منطقه تا 2۰۴۷ به منطقهای مســتقل تبدیل شــود. اهالی هنگکنــگ معتقدنــد چنیــن رونــدی را مشاهده نمیکنند. دولت چین هم موافق اجرای بندهای آن توافق نیست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.