قاهره؛ میزبان ضدقطریها

Shargh - - روزنامه - عکس: آسوشیتدپرس

وزیران خارجه کشورهای ضدقطر راهی قاهره شــدهاند تا برای حل بحران قطر به راهحلی مشــترک دســت یابند. آنها ابعاد تحریــم طولانیمدت این کشــور را در این نشســت بررســی کردهاند و به این نتیجه رســیدهاند تحریــم باعث بــروز تنشهای منطقهای خواهد شــد و فایدهای نخواهد داشــت. متحدان ضدقطر هر کار کردهاند دولت دوحه فهرســت بلندبــالای آنها را بپذیــرد، به نتیجه نرســیدهاند. قطر نهتنها در مهلت ۴۸ســاعته اول به عربســتان و دوســتانش پاســخ مثبت نداد کــه در ۴۸ ســاعت دوم هم کوتاه نیامد و حاضر نشد شبکه الجزیره را تعطیل کند و روابطش را با ایران کاهش دهد و... .

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.