پرسش و پاسخ اسکایپی آقای سخنگو

Shargh - - روزنامه - نکته:

بــا بروز تنــش میان اهالــی رســانههای پایتخــت و ترامپ و مجموعه کاخ ســفید، کار به جایی رســیده که در کنفرانس خبری ســخنگوی کاخ سفید گزارشگران اســکایپی حضور دارند و خبری از خبرنگاران واشــنگتنی نیست. عکس یک روزنامه یواسایتودی آمریکا بهخوبی این موضوع را نشــان میدهد. در پسزمینه عکس آقای شــان اسپایســر، تصاویر اســکایپی خبرنگاران دیده میشود. یواسایتودی نوشــته وقتی که کار ســخت میشــود، اسپایســر چارهای ندارد جز اینکه از خبرنگاران خارج از کمربندی واشــنگتن دیســی استقبال کند و از اسکایپی پاســخگوی سؤالات آنها باشد. چالش میان اهالی رســانه و کاخ ســفید از زمانی شــروع شد که ترامپ رســانههای مخالفش را فیک نیوز )دروغگو( خطاب کرد، با مجریان و خبرنگاران زن توهینآمیز صحبت کرد و... یواسایتودی نوشته حالا مجموعه کاخ سفید دست به دامن خبرنگاران خارج از پایتخت شده که خب البته اعتبار رسانههای واشنگتندیسی را هم ندارند. گزارشــی دیگر در صفحه یک یواسایتودی منتشر شده که درباره فعالیتهای وزارت مجروحان جنگی و ســربازان بازنشسته است. اینطور که در گزارش آمده به نظر میرسد این وزارتخانه قصد دارد حدود ۴۳۰ ســاختمان ازکارافتاده و فرسوده متعلق به این وزارتخانه را در سراسر آمریکا از دور خارج کند و به قول یواسایتودی از شر آنها خلاص شود. این درحالی است که اگر حفظ و کاربری جدیدی برای آنها در نظر گرفته شود، سالانه چیزی حدود هفت میلیون دلار سود خواهند داشت.

گزارش چالش میان اهالی رسانه و کاخ سفید در صفحه یک یواسایتودی جالب توجه است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.