به جهنم خوش آمدید

Shargh - - روزنامه - نکته:

هر بار که ســران گروههای G7‬ و ‪G20 در یکی از شهرهای جهان دور هم جمع میشــوند تا درباره مسائل مختلف بحث و گفتوگو کنند، همین آش و همین کاســه اســت؛ مخالفان سرمایهداری به خیابانها میآیند و علیه سران شرکتکننده در این نشستها شعار میدهنــد. عکس یک گاردین مخالفان نشســت دوروزه G20 را در هامبورگ نشــان میدهد. آنها دستنوشتههایی در دست گرفتهاند که بهطعنه میگوید: «مذهب ما سرمایهداری است!» و «به جهنم خوش آمدید». ســران کشورهای گروه بیســت راهی آلمان و شهر هامبورگ شدهاند تا درباره مسائل اقتصادی، گسترش تروریسم و... بحث و تبادلنظر کنند. گاردین در گزارشــی نوشــته ترامپ و پوتین نیز در حاشــیه این اجلاس بــا هم دیدار خواهند داشــت تا درباره چالشهای پیــشِروی دو کشــور گفتوگو کننــد. بهزعم گاردین دخالتهای روســیه در اوکراین و همچنین چشمبستن روی برخی فعالیتهای نظامی دولت اسد در سوریه و آزمایشهای هستهای کرهشمالی مسائلی اســت که ترامپ را مقابل پوتین قرار میدهد. تیتر یک روزنامه گاردین درباره درخواست رئیس انجمن تجارت بریتانیا از هیئت دولت در زمینه برگزیت است. خانم کارولین فیربیرن از وزیر برگزیت خواســته این مسئله تا رسیدن به یک معامله دقیق یک سال به تأخیر بیفتد. انجمن تجارت بریتانیا مدعی اســت هنوز توافق مشــترکی برای خروج بریتانیا از اتحادیه و نحوه معاملات تجاری بعد از آن به دست نیامده است. پس بهتر است برگزیت یک سال دیگر هم به تأخیر بیفتد.

صفحه یک گاردین همچنان گرفتار مسئله برگزیت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.