تلاش قطر برای راهاندازی انقلاب در عربستان

Shargh - - روزنامه - نکته:

در ادامه بررســی بحران قطر، الشرقالاوســط صفحه یک خود را بــا ادعایی درباره فعالیتهای مداخلهجویانه قطر در عربســتان آغاز میکند. این روزنامه ســعودی مینویســد قطر سعی کرده با راهانداختن 2۳ هزار حســاب کاربری توییتری، شهروندان عربستان را به انقلاب و شورش علیه دولت مرکزی تشویق کند. مدتی است رابطه قطر و چهار کشــور عربی همســایه در حاشیه خلیجفارس شــکراب شــده اســت. عربســتان و متحدانش در این مدت سعی کردهاند بــا تحریــم همهجانبه قطــر و ارائه پیشــنهاداتی به این کشــور دولت دوحه را وادار به تســلیم کنند که تــا به حال موفق نشــدهاند. عکس یک الشرقالاوســط ترامپ و مرکل را در آستانه برگزاری نشست سران گروه 2۰ در هامبورگ به تصویر کشیده است. رئیسجمهور آمریکا برای شــرکت در این نشست راهی هامبورگ شــده است. الشرقالاوسط نوشته هامبورگ برای این نشست آماده میشود. ازجمله نشــانههای آمادگی هامبورگ برای این اجلاس، وضعیت امنیتی فرودگاه این شهر است. عبورومرور تاکسیها برای حملونقل مسافران متوقف شده و نیروهای امنیتی بیش از گذشته در فرودگاه مستقر شدهاند. الشرقالاوسط در تیتر یک ادعا میکند دیدار ترامپ و پوتین در حاشــیه اجلاس گروه بیســت با محوریت مسئله سوریه بدون ایران، شکل خواهد گرفت. ترامپ همچنین از روسیه میخواهد دست از مداخله در اوکراین بردارد.

خبرهای متنوعی از سراسر جهان در صفحه یک الشرقالاوسط منتشر شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.