قطر با عاملان وقایع منچستر ارتباط داشته است

Shargh - - روزنامه - نکته:

روزنامه نشــنال عکسی از دیدار رمضان عابدی، پدر بمبگذار منچســتر، عبدالحکیم بالحاج فرمانده گروه اسلامگرای لیبی و ســران طالبان در اواســط دهه ۹۰ میلادی در صفحه یک خود منتشــر کرده است. نشنال با انتشار این عکس ادعا میکند میان آنچه در منچســتر رخ داده و حاضران در این عکس پیوندی با حضور قطر برقرار اســت. تیتر یک این روزنامــه اماراتی درباره همین موضوع اســت. امارات در حال اثبات این اتهام است که قطر از گروههای تروریســتی و عملیات تروریســتی در بســیاری از مناطــق جهان پشــتیبانی میکنــد. در گزارش نشــنال آمده کشورهای متحد عربستان معتقدند قطر تأمین سرمایه گروههای اسلامگرای تندرو در لیبی را به عهده داشته است. در عکس یک روزنامه نشــنال ترامپ را مشغول ســخنرانی در ورشو مشاهده میکنیــم. خانم ملانیــا ترامپ نیز در حال عبــور در این عکس دیده میشــود. ترامپ در راه رســیدن به هامبورگ در لهستان توقف کرده اســت. او در میدان کراسینســکی پایتخت لهستان برای شــهروندان این کشــور سخنرانی کرده و از سرفصل مســائل مورد نظرش در اجلاس پرده برداشته است. نشنال نوشته تروریسم، کرهشمالی، ناتو و فعالیتهای مداخلهجویانه روسیه محور اصلی گفتوگوهای ترامپ در هامبورگ خواهد بود. اجلاس سران کشورهای عضو گروه 2۰ در هامبورگ برگزار میشود.

شکلبندی صفحه یک و نحوه انتشار روزنامه نشنال بهکل تغییر کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.