ثبت 2 اثر به نام فلسطین در فهرست میراث جهاني یونسکو

Shargh - - جامعه -

شــرق:

کمیته میراث جهانــي روز جمعه ۱۶ تیر ۱۳۹۶، در چهلویکمیــن اجلاس خود که در شــهر کراکوف لهســتان در حال برگزاري اســت، با وجود تلاشهاي سفیر اسرائیل در یونسکو، براي جلوگیري از تصمیمگیــري این کمیته به نفع فلســطینیان، این کمیته شــهر قدیمي الخلیل و حــرم ابراهیمي را به دلیل تجاوزات رژیم اشــغالگر اسرائیلي در فهرست آثار درخطر یونســکو قرار داد. پیشنویس قطعنامه پیشــنهادي لبنان، کویت و تونس که از اعضاي عرب کمیته میراث جهاني هستند، با ۱2 رأي مثبت، شش رأي ممتنع و تنها ســه رأي منفي و کسب بالاي آراي لازم، به تصویب رســید. سفیر اســرائیل در سخنان خود اقدام کمیته میــراث جهاني در ثبت الخلیل را لکه ننگي در تاریخ یونســکو دانست و از آن بهشدت انتقاد کرد. نماینده اردن نیز ضمن تشــکر از تصمیم بيطرفانه و کارشناسي کمیته، درباره سخنان نماینده رژیم صهیونیســتي گفت: «از اینکه در هر جلســه و رویدادي حرفهــاي تکراري و مظلومنمایي نماینده اسرائیل را ميشنویم، خسته شدهایم». نماینده اردن آنها را به سیاســیکردن همه موضوعات محکوم و تأکید کرد نه قطعنامه پیشــنهادي مصوب و نه رأي کمیته، هیچ کدام ربطي به سیاســت نــدارد و تمام کار، فرهنگي و بر اســاس علم و منطق است. سفیر فلسطین نیز با ایراد سخناني، ضمن تشکر از اعضاي کمیته میــراث جهانــي، آن را مایه اعتبار و نشــانه استقلال یونسکو دانست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.